BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OSW.340-5/07. Nazwa zadania: Remont dachu na budynku szkoły

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Uzasadnienie faktyczne:
Ceny ofert przewyższają kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Uzasadnienie prawne:
art. 93, ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (z późn. zm)

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

____________________________________
Ewa Ryzińska
Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
w Łupkach

Data powstania: czwartek, 15 lis 2007 09:27
Data opublikowania: czwartek, 15 lis 2007 09:30
Opublikował(a): Ewa Ryzińska
Zaakceptował(a): Ewa Ryzińska
Artykuł był czytany: 28376 razy