BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

o naborze na stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji
Nowa strona 1

OGŁOSZENIE

O NABORZE  NA  STANOWISKO  URZĘDNICZE

W  STAROSTWIE  POWIATOWYM

W  PISZU

ADRES: Starostwo Powiatowe ,12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7

 

 

Starosta Piski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru oraz Gospodarki Nieruchomościami.

 

I. Miejsce wykonywania pracy – Starostwo Powiatowe w Piszu , ul. Gizewiusza 5.

 

II. Wymagania niezbędne:

   Kandydatem może być osoba, która:

a)       jest obywatelem polskim,

b)       ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,

c)       posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

d)       nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,

e)       cieszy się nieposzlakowaną opinią,

f)         posiada wykształcenie wyższe geodezyjne.  

 

III. Wymagania  dodatkowe:

a)       znajomość przepisów: ustawy Prawo geodezyjne,

b)       praktyczna znajomość programów komputerowych (Excel, Word),

c)       umiejętność pracy w zespole.

 

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.       udostępnianie uprawnionym jednostkom wykonawstwa geodezyjnego materiałów geodezyjnych i kartograficznych do zgłoszonych prac.  

2.       prowadzenie numerycznej mapy zasadniczej i ewidencyjnej miast i gmin Pisz i Biała Piska w systemie EWMAPA.

3.       obsługa integralnej platformy elektronicznej.

 

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a)       list motywacyjny,

b)       curriculum vitae,

c)       kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

d)       kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

e)       inne dokumenty potwierdzające wiedzę,

f)         zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania w/w stanowiska,

g)       oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

h)       oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

i)         oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

VI. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs – Podinspektor w Wydziale Geodezji” w terminie do dnia 10.08.2007r. do godz. 1500 na adres Starostwa Powiatowego w Piszu, Pl. Daszyńskiego 7 , pokój nr 17.

Dokumenty te nadane mogą być przesyłką listową (poleconą) na adres Starostwa, nadaną nie później niż w ostatnim dniu wyznaczonym na składanie dokumentów.

Dokumenty nadane później nie będą rozpatrywane.

 

 

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piszu: www.bip.powiat.pisz.pl oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym.

 

 

STAROSTA PISKI

 

/-/ mgr Andrzej Nowicki

 

Pisz, dnia 27 lipca 2007r.

Data powstania: piątek, 27 lip 2007 14:26
Data opublikowania: piątek, 27 lip 2007 14:32
Data przejścia do archiwum: sobota, 25 sie 2007 09:20
Opublikował(a): Edyta Polak
Zaakceptował(a): Edyta Polak
Artykuł był czytany: 1598 razy