BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

obwieszczenie w sprawie udzielenia GDDKiA w Olsztynie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych do rowu meliroacyjnego

Nowa strona 1

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

Na podstawie art. 61 § 1 i 4  k. p. a. (Dz. U. nr  98  z  2000 roku,  poz. 1071) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.  Prawo wodne   (Dz. U. nr 115,  poz. 1229 ze zmianami)

 

S T A R O S T A

P O W I A T U    P I S Z

 

zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie podczyszczonych wód opadowych z części jezdni i pobocza do rowu melioracyjnego w km 71 + 460,65 w ciągu drogi krajowej nr 63 na odcinku Orzysz – Kwik od km 69 + 375 do km 77 + 200.

 

 

                W związku z powyższym zainteresowani mogą składać uwagi  i  wnioski w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu, Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  ul.  Warszawska 5, pokój nr 3B.  Żadne wnioski i zarzuty zgłoszone po upływie powyższego terminu nie będą przyjęte.

 

 

 

 

Pisz, 2007-05-31

Z upoważnienia

Starosty Powiatu Piskiego

                                                                                                             Naczelnik Wydziału

Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego,

 Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

inż.  Antoni  Długołęcki

Data powstania: piątek, 1 cze 2007 08:58
Data opublikowania: piątek, 1 cze 2007 09:01
Data przejścia do archiwum: piątek, 15 cze 2007 09:28
Opublikował(a): Małgorzata Połomska
Zaakceptował(a): Antoni Długołęcki
Artykuł był czytany: 2021 razy