BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu Zakładu firmy "SILIKATY Ostrołęka Sp z o. o. położonego na terenie miasta Pisz

Nowa strona 1

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

Na podstawie art. 61 § 1 i 4  k. p. a.  (Dz. U. nr  98  z  2000 roku,  poz. 1071)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.  Prawo wodne   (Dz. U. nr 115,  

poz. 1229 ze zmianami)

 

S T A R O S T A

P O W I A T U    P I S Z

 

zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Firmie „SILIKATY  Ostrołęka” Sp. z o. o. z siedzibą w Grabowie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, ujętych w szczelny system kanalizacji deszczowej poprzez gruntowy zbiornik retencyjny z wyprowadzonym drenażem do gruntu, z terenu Zakładu firmy „SILIKATY Ostrołęka”  Sp. z o. o.  znajdującego się na terenie miasta Pisz przy ul. Olsztyńskiej 13.

 

 

 

                W związku z powyższym zainteresowani mogą składać uwagi  i  wnioski w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu, Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  ul.  Warszawska 5, pokój nr 3B.  Żadne wnioski i zarzuty zgłoszone po upływie powyższego terminu nie będą przyjęte.

 

 

 

 

Pisz, 2007-05-31

Z upoważnienia Starosty Powiatu Piskiego

                                                                                                             Naczelnik Wydziału

Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego,

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Starostwa Powiatowego w Piszu

inż.  Antoni  Długołęcki

Data powstania: czwartek, 31 maj 2007 11:10
Data opublikowania: czwartek, 31 maj 2007 11:21
Data przejścia do archiwum: piątek, 15 cze 2007 09:28
Opublikował(a): Małgorzata Połomska
Zaakceptował(a): Antoni Długołęcki
Artykuł był czytany: 1587 razy