BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Pionierów

Nowa strona 1

Znak sprawy:

ROŚ - 7633/02/07

 

 

 

POSTANOWIENIE.

 

Na podstawie art. 46 ust 1, 48 ust 2 pkt 1, art. 51 ust 1 pkt 2 oraz art. 378 ust 1 ustawy z dnia  27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska / Dz. U. Nr. 62, poz. 627 z późn. zm. /, § 3 ust 1 pkt  90 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczególnych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko/ Dz. U. Nr. 257, poz. 2573 z późn. zm./ oraz art. 106 k.p.a. – po rozpatrzeniu wniosku Urzędu Miejskiego w Piszu znak:  ZPN- 7331/III/07 z dnia 21.02.2007r. w sprawie uzgodnienia warunków przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Pionierów, zlokalizowanej na działkach nr. 201,39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 w obrębie Pisz 1.

 

POSTANAWIAM

 

Uzgodnić środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Pionierów zlokalizowanej na działkach nr. 201, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 w obrębie Pisz 1.

 

UZASADNIENIE

 

Urząd Miejski w Piszu pismem znak ZPN- 73 / III/ 07 z dnia 21. 03. 2007r. zwrócił się z wnioskiem w sprawie uzgodnienia warunków przedsięwzięcia polegającego na budowie w/w kanalizacji wraz z przyłączami.

Na podstawie przedłożonej informacji stwierdza się, że teren planowanej budowy nie jest położony na obszarach objętych formami ochrony na podstawie przepisów o ochronie przyrody. Przedłożony wniosek oraz informację o planowanym przedsięwzięciu uznano za wystarczające w zakresie ochrony środowiska do pozytywnego uzgodnienia przedmiotowego przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji

 

POUCZENIE

 

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Piskiego w terminie 7 dni od daty doręczenia

 

 

  Pisz, dnia 21. 03. 2007r

 

Z up. Starosty

inż. Antoni Długołęcki

Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa,

Rybactwa  Śródlądowego,

Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej

Data powstania: środa, 21 mar 2007 14:39
Data opublikowania: środa, 21 mar 2007 14:50
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 mar 2007 10:16
Opublikował(a): Małgorzata Połomska
Zaakceptował(a): Antoni Długołęcki
Artykuł był czytany: 1589 razy