BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro na zakup i dostawę węgla kamiennegoOSW/4/2006
Łupki, 2006 - 11- 07


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę węgla kamiennego opałowego w ilości szacunkowej 25 ton
Nr sprawy: OSW/4/2006

Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 48 ust. 2 Pzp
Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Łupkach zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Łupkach
Łupki 15
12-200 Pisz
osw-lupki@powiat.pisz.pl
8:00 - 15:00

2) Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.pisz.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na stronie internetowej www.bip.powiat.pisz.pl i w siedzibie Zamawiającego: Łupki 15, 12-200 Pisz (sekretariat).

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV

10121000-7 Węgiel kamienny

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych


6) Termin wykonania zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do 05.12.2006 r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie przyjętych kryteriów
Sposób oceny ofert:


najniższa cena ofertowa
cena oferty badanej X 100 pkt.

8) Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium Waga
cena za wykonanie zamówienia 100%

10) Miejsce i termin składania ofert:

W siedzibie Zamawiającego:
Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Łupkach
Łupki 15
12-200 Pisz
Pokój nr 5

do dnia 2006-11-22 do godz. 13:00

11) Miejsce i termin otwarcia ofert:

W siedzibie zamawiającego
Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Łupkach
Łupki 15
12-200 Pisz
Pokój nr 5

dnia 2006-11-22 o godz. 13:10.

12) Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2006-12-21

13) Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

14) Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów

15) Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej


____________________________________
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
Ewa Ryzińska
Katarzyna Bębnowicz

Pliki do pobrania:

  • SIWZ Data dodania: 7 lis 2006 09:47
Data powstania: wtorek, 7 lis 2006 09:42
Data opublikowania: wtorek, 7 lis 2006 09:50
Opublikował(a): Ewa Ryzińska
Zaakceptował(a): Ewa Ryzińska
Artykuł był czytany: 31386 razy