BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie G.7001/9/2006 Przetarg ustny ograniczony

Sprzedaż nieruchomści zabudowanych boksami garażowymi, położonymi w mieście Pisz przy ul. Sikorskiego.
ZARZĄD POWIATU         w Piszu
     
     

ZARZĄD POWIATU
        w Piszu

Pisz dnia 30.10.2006 r.

     

Ogłoszenie G.7001/9/2006

     

                Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. nr 261, poz. 2603 ze zmianami), § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza przetarg  na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piskiego w formie przetargu ustnego ograniczonego do nauczycieli i nauczycieli emerytów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Piszu,

     
 I. Położenie nieruchomości miasto Pisz ul. Sikorskiego
    Numer księgi wieczystej 23161
1. Numer działki 498/7
    powierzchnia działki 0,0026 ha

    opis nieruchomości

Nieruchomość zabudowana boksem garażowym nr 1o powierzchni użytkowej 15,80 m2.
    cena wywoławcza nieruchomości          

6.000,00 zł – w  tym wartość poniesionych nakładów  
przez dzierżawcę – 4.100,00 zł.

    wadium

   600,00 zł
     
2. Numer działki 498/8
    powierzchnia działki 0,0024 ha

    opis nieruchomości

Nieruchomość zabudowana boksem garażowym nr 2 o powierzchni użytkowej 15,80 m2.
    cena wywoławcza nieruchomości          

6.000,00 zł – w  tym wartość poniesionych nakładów 
przez dzierżawcę – 4.200,00 zł.

    wadium

   600,00 zł
     
3. Numer działki

498/9
    powierzchnia działki 0,0024 ha

    opis nieruchomości

Nieruchomość zabudowana boksem garażowym nr 3 o powierzchni użytkowej 15,80 m2.
    cena wywoławcza nieruchomości          

6.000,00 zł – w  tym wartość poniesionych nakładów
przez dzierżawcę – 4.200,00 zł.

    wadium    600,00 zł
     
4. Numer działki 498/10
    powierzchnia działki 0,0026 ha

    opis nieruchomości

Nieruchomość zabudowana boksem garażowym nr 4 o powierzchni użytkowej 15,80 m2.
    cena wywoławcza nieruchomości          

6.000,00 zł – w  tym wartość poniesionych nakładów 
przez dzierżawcę – 4.100,00 zł

    wadium    600,00 zł
     
5. Numer działki 498/11
    powierzchnia działki 0,0026 ha

    opis nieruchomości

Nieruchomość zabudowana boksem garażowym nr 5 o powierzchni użytkowej 15,80 m2.
    cena wywoławcza nieruchomości          

6.000,00 zł – w  tym wartość poniesionych nakładów 
przez dzierżawcę – 4.100,00 zł

    wadium    600,00 zł
     
6. Numer działki 498/12
    powierzchnia działki 0,0025 ha

    opis nieruchomości

Nieruchomość zabudowana boksem garażowym nr 6 o powierzchni użytkowej 15,80 m2.
    cena wywoławcza nieruchomości          

6.000,00 zł – w  tym wartość poniesionych nakładów 
przez dzierżawcę – 4.100,00 zł.

    wadium    600,00 zł
     
7. Numer działki 498/13
    powierzchnia działki 0,0026 ha

    opis nieruchomości

Nieruchomość zabudowana boksem garażowym nr 7o powierzchni użytkowej 15,80 m2.
    cena wywoławcza nieruchomości          

6.000,00 zł – w  tym wartość poniesionych nakładów 
przez dzierżawcę – 4.100,00 zł.

    wadium    600,00 zł
     
1.

Forma przetargu ustnego ograniczonego do nauczycieli i nauczycieli emerytów została przyjęta na podstawie ustaleń z dyrektorem oraz nauczycielami z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Piszu.

2. Przetarg odbędzie się w dniu 04.12.2006 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu przy Pl. Daszyńskiego 7 sala 16. Rozpocznie się o godzinie 1000 i będzie prowadzony sukcesywnie według kolejności wykazanych nieruchomości w niniejszym ogłoszeniu.
3.

Osoby chcące wziąć udział w przetargu winne zgłosić w formie pisemnej swoje uczestnictwo w przetargu dołączając do zgłoszenia dokument świadczący o tym, że jest się nauczycielem pracujący w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Piszu lub emerytowanym nauczycielem, który pracował w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Piszu.
Zgłoszenie wraz z zaświadczeniem należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Piszu  Pl. Daszyńskiego 7 w pokoju nr 17 (sekretariat) w terminie do 29.11.2006 r.

4.

W przetargu udział wezmą tylko oferenci zakwalifikowani przez komisję przetargową. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa w Piszu – Pl. Daszyńskiego 7 oraz ul. Gizewiusza 5 (korytarz na II piętrze przy pokojach 53-55) w przeddzień przetargu.

5.

Osoby przystępujące do przetargu winne wpłacić wadium w gotówce w podanej kwocie w terminie do dnia .29.11.2006 r. wraz z podaniem oznaczenia nieruchomości nr działki), na którą wadium zostało wpłacone na konto Starostwa Powiatowego w Piszu BS Ruciane Nida O/Pisz Nr 42 9364 0000 2002 0840 0015 0002.

6. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
7. Cenę nabycia nieruchomości pomniejszoną o wpłacone wadium należy wnieść nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność na konto Starostwa Powiatowego w Piszu w BS Ruciane Nida Nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005.
8. Dojście i dojazd do drogi publicznej zapewniony zostanie poprzez obciążenie służebnością gruntową nieruchomości Powiatu Piskiego stanowiącą działkę nr 498/15 (KW 23161).
9.

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na kaszt nabywcy.
11. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
12. W razie nie stawienie się bez usprawiedliwienia osoby ustalonej na nabywcę nieruchomości w określonym miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Zarząd Powiatu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
     
     
 

STAROSTA

 

Powiatu Pisz

 

Jacek Zarzecki

 
Data powstania: wtorek, 31 paź 2006 12:42
Data opublikowania: wtorek, 31 paź 2006 15:17
Data przejścia do archiwum: wtorek, 5 gru 2006 08:47
Opublikował(a): Emilia Just
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2359 razy