BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie G.7001/2/2006 Trzeci przetarg ustny nieograniczony

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w mieście Biała Piska przy ul. Piłsudskiego.
     
     

ZARZĄD POWIATU
        w Piszu

Pisz, dnia 28.08.2006 r.

     

Ogłoszenie G.7001/2/2006

     

Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. nr 261, poz. 2603 ze zmianami), § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piskiego w formie przetargu ustnego nieograniczonego,

     
położenie nieruchomości miasto Biała Piska - ul. Piłsudskiego
numer księgi wieczystej 25834
-) numer działki 66/6
   powierzchnia działki 0,0058 ha
   cena nieruchomości 730,- zł
   wadium   80,- zł
   opis nieruchomości nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 11,29 m2.
1.

Przetarg odbędzie się w dniu 29.09.2006 r. o godzinie 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu przy Pl. Daszyńskiego 7, sala nr 16.

2. Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w gotówce w podanej kwocie w terminie do dnia 25.09.2006 r. na konto: Starostwo Powiatowe w Piszu BS Ruciane Nida O/Pisz Nr 42 9364 0000 2002 0840 0015 0002.
3.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

4.

Cenę nabycia nieruchomości należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność na konto: Starostwo Powiatowe w Piszu w BS Ruciane Nida Nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005.

5.

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

6.

 Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

7. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.

8.

W razie nie stawienie się bez usprawiedliwienia osoby ustalonej na nabywcę nieruchomości w określonym miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Zarząd Powiatu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

     
     
 

S T A R O S T A

 

Powiatu Pisz

 

Jacek Zarzecki

 
Data powstania: poniedziałek, 28 sie 2006 09:02
Data opublikowania: środa, 30 sie 2006 08:22
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 paź 2006 08:29
Opublikował(a): Emilia Just
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1603 razy