BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz G.7001/5/2006 Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w mieście Pisz przy ul. Warszawskiej
ZARZĄD POWIATU         w Piszu
     
     

ZARZĄD POWIATU
        w Piszu

Pisz dnia 24.07.2006 r.

     

Wykaz G.7001/5/2006

     

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piskiego, przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.   o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami).

     
 położenie nieruchomości miasto Pisz - ul. Warszawska
 numer księgi wieczystej 22630
     
 -) numer działki 501/7
    powierzchnia działki 0,0034 ha
    cena nieruchomości 4.756,00 zł + 22% VAT
    opis nieruchomości nieruchomość niezabudowana
     
1. Nieruchomość objęta wykazem stanowi własność Powiatu Piskiego i zgodnie z Uchwałą nr XLIII/269/06 Rady Powiatu Pisz z dnia       30 marca 2006 r. została przeznaczona do sprzedaży.
2. Sprzedaż w/w nieruchomości nastąpi w formie bezprzetargowej – na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej działką nr 501/4.
3.

Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego.

4.

Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.

5. Cenę sprzedaży nieruchomości należy wnieść nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności na konto Starostwa Powiatowego w Piszu BS Ruciane Nida O/Pisz Nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005.
6.

Byłym właścicielom nieruchomości, ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do dnia 06.09.2006 r.

7. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres od dnia  25.07.2006 r. do dnia 16.08.2006 r.
     
     
 

STAROSTA

 

Powiatu Pisz

 

Jacek Zarzecki

 
Data powstania: wtorek, 25 lip 2006 10:16
Data opublikowania: wtorek, 25 lip 2006 14:52
Data przejścia do archiwum: piątek, 8 wrz 2006 09:11
Opublikował(a): Adrian Zajączkowski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1543 razy