BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE - PCPR

O NABORZE NA STANOWISKO DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W PISZU
Nowa strona 1

OGŁOSZENIE
O NABORZE  NA  STANOWISKO 
DYREKTORA
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W  PISZU

 

Starosta Piski informuje o wolnym stanowisku kierowniczym i ogłasza nabór na stanowisko
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu.
 

I. Wymagania niezbędne:

              Kandydatem może być osoba, która:

 1. jest obywatelem polskim,

 2. ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,

 3. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,

 4. nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,

 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,

 6. posiada wykształcenie wyższe,

 7. posiada 5 letni staż pracy, w tym:

  • co najmniej 2-letni staż pracy na:

   • stanowiskach urzędniczych  w urzędzie marszałkowskim, wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, starostwie powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych, urzędzie gminy, w jednostkach pomocniczych gminy oraz w gminnych jednostkach i zakładach budżetowych, biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów budżetowych utworzonych przez te związki, biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego, lub

   • w służbie cywilnej,

   • w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk obsługi, lub

   • w innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi,

   • kierowniczych stanowiskach państwowych,

  • co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej.

 8. posiada specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.

II. Wymagania  dodatkowe

 1. znajomość obsługi komputera.

 2. umiejętność kierowania pracą zespołu pracowników.

 

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr  64, poz. 59 ze zm.) oraz zadań wynikających z ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze. zm.),

 2. współdziałanie z organami rządowej administracji ogólnej,

 3. współdziałanie z organami samorządowymi oraz z innymi jednostkami realizującymi zadania pomocy społecznej na terenie powiatu,

 4. opracowywanie programów i planów działania w zakresie zadań należącym do jednostki,

 5. przygotowywanie okresowych analiz, informacji oraz  sprawozdań,

 6. nadzorowanie i zapewnienie właściwej organizacji pracy jednostki.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny,

 2. CV [życiorys],

 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie /kserokopia dyplomu ukończenia studiów/,

 4. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,

 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach,

 6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania w/w stanowiska,

 7. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

 8. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 10. opinia z poprzedniego miejsca pracy.

V. Termin i miejsce składania ofert:

Dokumenty, o których mowa w pkt IV ogłoszenia należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Piszu, Plac Daszyńskiego 7, pokój nr 17,  w dni robocze, w godzinach urzędowania,   w nieprzekraczalnym terminie do 26 czerwca 2006 roku  do godziny 1530 . Dokumenty te nadesłane mogą być przesyłką listową (poleconą) na adres Starostwa [12 – 200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7] ,  nadaną nie później niż w ostatnim dniu wyznaczonym na składanie dokumentów z dopiskiem na kopercie  („PCPR – nabór”). Dokumenty nadane później nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piszu www.bip.powiat.pisz.pl  oraz na tablicy informacyjnej w budynku Starostwa.

   
Pisz, dnia 12 czerwca 2006r

 

 
 

Starosta Piski

Jacek Zarzecki

Data powstania: poniedziałek, 12 cze 2006 15:58
Data opublikowania: poniedziałek, 12 cze 2006 16:00
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 26 cze 2006 08:31
Opublikował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Zaakceptował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Artykuł był czytany: 4640 razy