BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Pisz

STAROSTWO POWIATOWE w Piszu

STAROSTWO POWIATOWE

w PISZU

12-200 PISZ

ul. Gustawa Gizewiusza 5

 

 

 

G.7436-1/37/2006

Pisz, dn. 2006-05-29

 
 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zgodnie z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (jedn. tekst z 2005 r. Dz. U. Nr 240, poz. 2027 ze zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie nieruchomości budynkowych i lokalowych na terenie miasta Pisz, obręb Pisz 1 i Pisz 2.

Postępowanie prowadzone będzie na podstawie art. 4 ust. 1, art. 20 ust. 1 i 2 i art. 24a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454).

Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem operatu opisowo-kartograficznego upoważnione zostało: Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych GEOKART ŁOMŻYŃSKI s.c. M. Brzostowski, J. Nowacki  18-400 Łomża ul. Sadowa 8.

Wykonawca prac ustalony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zmianami) wykonywać będzie na terenach posesji pomiary uzupełniające budynków i zbierać informacje dotyczące:

-          danych podmiotowych właścicieli,

-          konstrukcji i funkcji budynków,

-          powierzchni użytkowej budynków,

-          powierzchni użytkowej lokali,

-          roku zakończenia budowy, itp.

W związku z tym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, osoby wykonujące prace geodezyjne mają prawo wstępu na grunt, teren posesji i do obiektów budowlanych oraz dokonania niezbędnych czynności określonych wyżej wymienionymi przepisami.

 
     
 

Z up. STAROSTY

 

inż. Henryk Wrzosek

 

GEODETA POWIATOWY

 
Data powstania: piątek, 2 cze 2006 14:59
Data opublikowania: piątek, 2 cze 2006 15:07
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 cze 2006 08:12
Opublikował(a): Adrian Zajączkowski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1667 razy