BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

G.7001/1/2006 - Drugi przetarg ustny nieograniczony

Sprzedaż lokali użytkowych, magazynowo-składowych w mieście Pisz przy ul. Sienkiewicza 4
ZARZĄD POWIATU         w Piszu
     
     

ZARZĄD POWIATU
        w Piszu

Pisz dnia 29.05.2006 r.

     

Ogłoszenie G.7001/1/2006

     

Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. nr 261, poz. 2603 ze zmianami), § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piskiego w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

     
   Położenie nieruchomości miasto Pisz ul. Sienkiewicza 4
   Numer księgi wieczystej 27785
   Numer działki 267/14
   Powierzchnia działki 0,2882 ha
1. Opis nieruchomości nieruchomość lokalowa - lokal użytkowy magazynowo-składowy nr 01 o pow. użytkowej 60,44 m2 usytuowany na poziomie piwnicy budynku użytkowego nr 4 składający się z dwóch pomieszczeń magazynowych. Udział w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 54/1000,
   cena nieruchomości 17.600,- zł
   wadium     1.700,- zł
     
2. Opis nieruchomości nieruchomość lokalowa - lokal użytkowy magazynowo-składowy nr 05 o pow. użytkowej 16,18 m2 usytuowany na poziomie piwnicy budynku użytkowego nr 4 składający się z jednego  pomieszczenia magazynowego. Udział w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 15/1000,
   cena nieruchomości   4.720,- zł
   wadium        450,- zł
     
3. Opis nieruchomości nieruchomość lokalowa - lokal użytkowy magazynowo-składowy nr 06 o pow. użytkowej 7,30 m2 usytuowany na poziomie piwnicy budynku użytkowego nr 4 składający się z jednego  pomieszczenia magazynowego. Udział w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 7/1000,
   cena nieruchomości   2.160,- zł
   wadium        200,- zł
     
1.

Przetarg odbędzie się w dniu 07.07.2006 r. o godzinie 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu przy Pl. Daszyńskiego 7, sala nr 16.

2.

Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w gotówce w podanej kwocie (wraz z podaniem numeru lokalu) w terminie do dnia 30.06.2006 r. na konto: Starostwo Powiatowe w Piszu BS Ruciane Nida O/Pisz Nr 42 9364 0000 2002 0840 0015 0002.

3.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

4.

Cenę nabycia nieruchomości należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność na konto: Starostwo Powiatowe w Piszu w BS Ruciane Nida Nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005.

5.

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

6.

 Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

7.

W razie nie stawienie się bez usprawiedliwienia osoby ustalonej na nabywcę nieruchomości w określonym miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Zarząd Powiatu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

     
     
 

S T A R O S T A

 

Powiatu Pisz

 

Jacek Zarzecki

 
Data powstania: poniedziałek, 29 maj 2006 08:38
Data opublikowania: poniedziałek, 29 maj 2006 09:11
Data przejścia do archiwum: wtorek, 11 lip 2006 07:59
Opublikował(a): Adrian Zajączkowski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1583 razy