BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA KANDYDATA NA DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W PISZU

Nowa strona 1

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Zarząd Powiatu w Piszu

Ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Piszu, z siedzibą w Piszu przy ul. Sikorskiego 15.

1.Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania (zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek Dz. U. Nr 89, poz. 826 i Nr 189 poz. 1854) tj.:

1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który:

a) ukończył studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz

kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w liceum ogólnokształcącym, liceum uzupełniającym,

b) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

d) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego-pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego,

e) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

f) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.-Karta Nauczyciela, oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

g) nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

h) nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.147 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r.-o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r.Nr 15, poz.148 z późn. zmian.).

2) nie jest nauczycielem, ale spełnia poniższe wymagania:

a) ukończyła studia wyższe magisterskie,

b) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy,

c) posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe odpowiadające kierunkom kształcenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Piszu,

d) spełnia wymagania określone w pkt 1) ppkt b) oraz e)-h)

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)      uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Piszu,

2)      życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej-w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej –w przypadku nauczyciela akademickiego,

3)      akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia- w przypadku osoby będącej nauczycielem,

4)      dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego- w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,

5)      dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6)      ocenę pracy, o której mowa w §1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek,

7)      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8)      oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. –Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz.1112 i Nr 137, poz.1304), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

9)      oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

10)   oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 147 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz. 1611),

11)   oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 i Nr 153, poz.1271) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs”, w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia tj. do dnia 09 czerwca 2006 roku , na adres:                                            Zarząd Powiatu w Piszu

Pl. Daszyńskiego 7

12-200 Pisz,

sekretariat, pok. nr 17

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana Uchwałą Zarządu Powiatu Pisz

( Pl. Daszyńskiego 7, 12-200 Pisz),

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Data powstania: wtorek, 23 maj 2006 10:33
Data opublikowania: wtorek, 23 maj 2006 15:05
Data edycji: wtorek, 23 maj 2006 15:09
Data przejścia do archiwum: sobota, 24 cze 2006 07:53
Zaakceptował(a): Dorota Darda Wydz. Edu
Artykuł był czytany: 2028 razy
Ilość edycji: 1