BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze

Nabór na stanowisko głównego księgowego
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PISZU

                  POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PISZU

                                                 UL. CZERNIEWSKIEGO 6

                                               12-200 PISZ

 

                               OGŁASZA NABÓR

 

                          NA  STANOWISKO  GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 

 1.Wymagania niezbędne :

 

 Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z Ustawy z dnia

26 listopada 1998r. o finansach publicznych/ Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, z  późn. zm./.

ukończyła:
- ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, 

   uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i 

   posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości

- średnią, policealną lub pomaturalną szkołę zawodową o kierunku rachunkowość i co najmniej

   6-letnią praktykę w księgowości

- ma obywatelstwo polskie
- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
- nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi     

  gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,

  przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe
  posiada :
- umiejętność obsługi komputera /w tym programu PŁATNIK  , PEFRON /
- doświadczenie na stanowisku głównego księgowego jednostki budżetowej
- znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o 

   zamówieniach publicznych , ustawy o VAT
- znajomość przepisów  KPA

- znajomość ustawy o drogach publicznych


2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje:

 

- całość zagadnień związanych z prawidłowym funkcjonowaniem placówki w świetle 

    obowiązujących przepisów prawno - księgowych,
- sporządzanie sprawozdań finansowych,
- przygotowywanie planów ekonomiczno-finansowych placówki,
- sporządzanie deklaracji podatkowych,
- sporządzanie deklaracji ZUS,
- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
- dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem          

   finansowym,
 - dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących                               

    operacji gospodarczych i finansowych. 

3. Wymagane dokumenty :

 

 - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na tym stanowisku

       - CV ( życiorys )

       - list motywacyjny
       - kserokopii dokumentów stwierdzających kwalifikacje zawodowe –potwierdzone za       

         zgodność z oryginałem

      - oświadczenie kandydata , że posiada pełną zdolność do czynności prawnych
      - oświadczenie o niekaralności
      - oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów        

          rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

 

 

  4. Termin i miejsce składania ofert

 

 Wymagane dokumenty aplikacyjne  , o których mowa w  pkt 3 ogłoszenia  należy składać osobiście w siedzibie

 Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu 

          ul. Czerniewskiego 6

                 12-200  Pisz

z dopiskiem :"Konkurs na głównego księgowego „

do dnia 05 czerwca  2006r. do godz. 12.ºº

 

Aplikacje , które wpłyną do Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu po wyżej określonym terminie nie będą  rozpatrywane .

Informacja o wynikach  będzie umieszczana na stronie internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej ( www.bip.pisz.pl ) oraz na tablicy informacyjnej w Powiatowym Zarządzie Dróg 

w Piszu .

O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: czwartek, 18 maj 2006 09:07
Data opublikowania: czwartek, 18 maj 2006 09:11
Data przejścia do archiwum: wtorek, 6 cze 2006 13:32
Opublikował(a): Leszek Skolimowski
Zaakceptował(a): Leszek Skolimowski
Artykuł był czytany: 2076 razy