BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O NABORZE - BIURO RADY

NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE W BIURZE RADY POWIATU PISKIEGO
Nowa strona 2

OGŁOSZENIE
O NABORZE  NA  STANOWISKO  URZĘDNICZE
W  STAROSTWIE  POWIATOWYM W  PISZU
ADRES: Starostwo Powiatowe ,12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7 

 

Starosta Piski ogłasza nabór na wolne stanowisko
PODINSPEKTORA
do spraw obsługi  Rady Powiatu Pisz.

 

I. Wymagania niezbędne:

 • Kandydatem może być osoba, która:

  • jest obywatelem polskim,

  • ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,

  • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

  • nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,

  • cieszy się nieposzlakowaną opinią,

  • posiada wykształcenie  wyższe (preferowane wyższe administracyjne lub prawnicze)

  • biegła umiejętność pracy z komputerem .

 

II. Wymagania  dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole, 

 • dyspozycyjność.

 • znajomość przepisów dotyczących zasad działania organów samorządowych.

 

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • obsługa techniczna i merytoryczna Rady Powiatu – przyjmowanie, rozdział i wysyłanie korespondencji.

 • protokołowanie posiedzeń Rady Powiatu.

 • protokołowanie posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu.

 • nadawanie biegu sprawom interpelacji i wniosków radnych.

 • przygotowywanie informacji, wykazów i pism dla radnych.

 • przesyłanie uchwał Rady Powiatu do organu nadzorczego i do publikacji.

 • bieżące prowadzenie dokumentacji i rejestrów wynikających z zakresu czynności oraz przewidzianych w przepisach szczególnych.

 

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny,

 • CV /życiorys/,

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania w/w stanowiska,

 • oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

V. Termin i miejsce składania ofert:

Dokumenty, o których mowa w pkt IV ogłoszenia należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Piszu, Plac Daszyńskiego 7, pokój nr 17  w dni robocze w godzinach urzędowania w nieprzekraczalnym terminie do 26 maja 2006 roku do godziny 1500 . Dokumenty te nadane mogą być przesyłką listową (poleconą) na adres Starostwa (12-200 Pisz, Plac Daszyńskiego 7), nadaną nie później niż  w ostatnim dniu wyznaczonym na składanie dokumentów z dopiskiem na kopercie  „Biuro Rady – nabór”. Dokumenty nadane później nie będą rozpatrywane.

 

 

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piszu: www.bip.powiat.pisz.pl  oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym.

         

     

Pisz, dnia 12 maja 2006r.  

 

 

(podpis Starosty)

 

Data powstania: piątek, 12 maj 2006 14:36
Data opublikowania: piątek, 12 maj 2006 14:46
Data przejścia do archiwum: środa, 31 maj 2006 09:56
Opublikował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Zaakceptował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Artykuł był czytany: 2510 razy