BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O NABORZE

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W PISZU
Nowa strona 1

OGŁOSZENIE
O NABORZE  NA  STANOWISKO
DYREKTORA
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W  PISZU

 

Starosta Piski informuje o wolnym stanowisku kierowniczym i ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu.

 

I. Wymagania niezbędne:

              Kandydatem może być osoba, która:

 • jest obywatelem polskim,

 • ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,

 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,

 • nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,

 • cieszy się nieposzlakowaną opinią,

 • posiada wykształcenie wyższe,

 • posiada 5 letni staż pracy, w tym:

  • co najmniej 2-letni staż pracy na:

   • stanowiskach urzędniczych  w urzędzie marszałkowskim, wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, starostwie powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych, urzędzie gminy, w jednostkach pomocniczych gminy oraz w gminnych jednostkach i zakładach budżetowych, biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów budżetowych utworzonych przez te związki, biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego, lub w służbie cywilnej, w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk obsługi, lub w innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, kierowniczych stanowiskach państwowych,

  • co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej.

 • posiada specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.

II. Wymagania  dodatkowe

 • znajomość obsługi komputera.

 • umiejętność kierowania pracą zespołu pracowników.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr  64, poz. 59 ze zm.) oraz zadań wynikających z ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze. zm.),

 • współdziałanie z organami rządowej administracji ogólnej,

 • współdziałanie z organami samorządowymi oraz z innymi jednostkami realizującymi zadania pomocy społecznej na terenie powiatu,

 • opracowywanie programów i planów działania w zakresie zadań należącym do jednostki,

 • przygotowywanie okresowych analiz, informacji oraz  sprawozdań,

 • nadzorowanie i zapewnienie właściwej organizacji pracy jednostki.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny,

 2. CV [życiorys],

 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie /kserokopia dyplomu ukończenia studiów/,

 4. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,

 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach,

 6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania w/w stanowiska,

 7. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

 8. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 10. opinia z poprzedniego miejsca pracy.

V. Termin i miejsce składania ofert:

Dokumenty, o których mowa w pkt IV ogłoszenia należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Piszu, Plac Daszyńskiego 7, pokój nr 17,  w dni robocze, w godzinach urzędowania,   w nieprzekraczalnym terminie do 19 maja 2006 roku  do godziny 1500 . Dokumenty te nadesłane mogą być przesyłką listową (poleconą) na adres Starostwa [12 – 200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7] ,  nadaną nie później niż w ostatnim dniu wyznaczonym na składanie dokumentów z dopiskiem na kopercie  („PCPR – nabór”). Dokumenty nadane później nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piszu  www.bip.powiat.pisz.pl  oraz na tablicy informacyjnej w budynku Starostwa.

 

   

Starosta Piski

/Jacek  Zarzecki/

Pisz, dnia 05 maja 2006r    
Data powstania: piątek, 5 maj 2006 12:20
Data opublikowania: piątek, 5 maj 2006 12:34
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 maj 2006 08:38
Opublikował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Zaakceptował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Artykuł był czytany: 1835 razy