BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

G.7001/3/2006 - przetarg ustny nieograniczony

Sprzedaż nieruchomości rolnych, niezabudowanych, położonych w mieście Biała Piska przy ul. Piłsudskiego
ZARZĄD POWIATU         w Piszu
     
     

ZARZĄD POWIATU
        w Piszu

Pisz dnia 04.04.2006 r.

     

Ogłoszenie G.7001/3/2006

     

Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. nr 261, poz. 2603 ze zmianami), § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piskiego w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

     
położenie nieruchomości miasto Biała Piska - ul. Piłsudskiego
numer księgi wieczystej 21205
-) numer działki 35/11
   powierzchnia działki 0,3108 ha
   cena nieruchomości 21.760,- zł
   wadium   2.200,- zł
   opis nieruchomości nieruchomość rolna, niezabudowana o użytkach gruntowych: R V – 0,0418 ha, Ps V – 0,2690 ha.
-) numer działki 35/12
   powierzchnia działki 0,3108 ha
   cena nieruchomości 21.760,- zł
   wadium   2.200,- zł
   opis nieruchomości nieruchomość rolna, niezabudowana o użytkach gruntowych: R V – 0,1501 ha, Ps V – 0,1607 ha.
     
1.

Przetarg odbędzie się w dniu 15.05.2006 r. o godzinie 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu przy Pl. Daszyńskiego 7, sala nr 16.

2.

Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w gotówce w podanej kwocie w terminie do dnia 08.05.2006 r. na konto: Starostwo Powiatowe w Piszu BS Ruciane Nida O/Pisz Nr 42 9364 0000 2002 0840 0015 0002 z podaniem nieruchomości (nr działki), na którą wadium wpłacono.

3.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

4.

Cenę nabycia nieruchomości należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność na konto: Starostwo Powiatowe w Piszu w BS Ruciane Nida Nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005.

5.

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

6.

 Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

7. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.

8.

W razie nie stawienie się bez usprawiedliwienia osoby ustalonej na nabywcę nieruchomości w określonym miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Zarząd Powiatu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

     
     
 

S T A R O S T A

 

Powiatu Pisz

 

Jacek Zarzecki

 
Data powstania: środa, 5 kwi 2006 13:48
Data opublikowania: środa, 5 kwi 2006 14:05
Data przejścia do archiwum: czwartek, 18 maj 2006 08:57
Opublikował(a): Emilia Just
Zaakceptował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Artykuł był czytany: 1666 razy