BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony poniżej 60.000euro

Nowa strona 1

Pisz, dnia 30 marca 2006r.

 

Ogłoszenie

o przetargu nieograniczonym

Or.3432/5/2006

 

Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Piszu

      adres: 12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7

telefon/fax.: (0-87) 423-35-05 wew. 24

 

rozpoczął procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000€, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r.Nr 19, poz. 177 ze zm.).

 

1. Przedmiot zamówienia:

dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzeniami peryferyjnymi do siedziby Zamawiającego.

CPV - 30.20.00.00-1, 30.23.12.20-5, 30.23.32.34-0, 30.24.10.00-0

2.      Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych i wariantowych.

3.      Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych.

4.      Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

5.      Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą równowartość 60.000 euro, zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

6.      Kryteria oceny oferty - cena za wykonanie zamówienia – 100%. Za najniższą cenę 100 punktów. Pozostali Wykonawcy będą oceniani proporcjonalnie do najkorzystniejszej oferty.

7.      Termin związania ofertą – 30 dni

8.      Termin realizacji zamówienia: 15 dni od dnia podpisania umowy.

9.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać u p. Marzeny Wójcik, w siedzibie Zamawiającego pok. 3, tel. (0 87) 423-35-05 wew. 24 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena za specyfikację – 20zł.

10. Oferty należy składać do 19 kwietnia 2006r. do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 17.

11. Otwarcie ofert nastąpi 19 kwietnia 2006r. o godzinie 1030 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 3.

12. W przetargu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełnią warunki wynikające z art. 22 ust. 1i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki zawarte w SIWZ. Ocena spełnia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formularzem „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.

                                                                                                                                               

 

STAROSTA PISKI

Jacek Zarzecki

 

 

                                                            

 

                                                                                                                                                                                   

Data powstania: czwartek, 30 mar 2006 15:16
Data opublikowania: czwartek, 30 mar 2006 15:17
Data przejścia do archiwum: piątek, 21 kwi 2006 11:40
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1614 razy