BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony powyżej 60.000euro

Nowa strona 1

Pisz, dnia 30 marca 2006r.

 

Ogłoszenie

o przetargu nieograniczonym

Nr Or.3432/4/2006

 

Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Piszu

      adres: 12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7

telefon/fax.: (0-87) 423-35-05 wew. 24

 

rozpoczęło procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000€, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 ze zm.).

 

1.      Przedmiot zamówienia - wykonanie i dostarczanie tablic rejestracyjnych do siedziby Starostwa Powiatowego w Piszu, dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Transportu oraz dokonywanie odbioru i zniszczenia (kasacji) tablic rejestracyjnych wycofanych z ruchu.

      CPV – 27.52.00.00-6 – wyroby aluminiowe

    - tablice rejestracyjne samochodowe jednorzędowe - 10.000kpl.,

    - tablice rejestracyjne samochodowe dwurzędowe - 200kpl.,

    - tablice rejestracyjne ciągnikowo-motocyklowe - 800szt.,

    - tablice rejestracyjne motorowerowe - 300szt.,

    - tablice rejestracyjne jednorzędowe do przyczep - 500szt.,

    - tablice rejestracyjne dwurzędowe do przyczep - 150szt.

2.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych.

3.      Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych.

4.      Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

5.      Z uwagi na wartość zamówienia przekraczającą równowartość 60.000 euro, zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 5.000,00zł (słownie: pięć tysięcy zł 00/100).

6.      Kryteria oceny oferty:

- cena za wykonanie zamówienia – 90%. Za najniższą cenę 90 punktów. Pozostali Wykonawcy będą oceniani proporcjonalnie do najkorzystniejszej oferty.

      - termin dostawy – 10%

Okres dostawy na telefon – czas liczony w dniach po złożeniu zamówienia telefonicznego do momentu dostawy do Zamawiającego. Za najkrótszy czas dostawy max. ilość punktów; 1 dzień – 10 punktów. Pozostali Wykonawcy będą oceniani proporcjonalnie do najkorzystniejszej oferty.

7.      Termin związania ofertą – 60 dni.

8.      Termin realizacji zamówienia: od 1 lipca 2006r. do 30 czerwca 2009r.

9.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać do 17.05.2006r. u p. Marzeny Wójcik, w siedzibie Zamawiającego pok. 3, tel. (0 87) 423-35-05 wew. 24 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena za specyfikację – 20zł.

10.  Oferty należy składać do 22 maja 2006r. do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 17.

11. Otwarcie ofert nastąpi 22 maja 2006r. o godzinie 1030 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 3.

12. W przetargu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełnią warunki wynikające z art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki zawarte w SIWZ. Ocena spełnia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formularzem „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.


                                                STAROSTA PISKI

 

                                                    Jacek Zarzecki

Data powstania: czwartek, 30 mar 2006 15:01
Data opublikowania: czwartek, 30 mar 2006 15:12
Data przejścia do archiwum: środa, 24 maj 2006 09:33
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1617 razy