BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz G.7001/4/2006 - nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Sprzedaż nieruchomości położnej w mieście Biała Piska przy ul. Kościuszki
ZARZĄD POWIATU         w Piszu
     
     

ZARZĄD POWIATU
        w Piszu

Pisz dnia 15.02.2006 r.

     

Wykaz G.7001/4/2006

     

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piskiego, przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami).

     
 położenie nieruchomości miasto Biała Piska - ul. Kościuszki
 numer księgi wieczystej 25834
     
 -) numer działki 66/10
    powierzchnia działki 0,0975 ha
    cena nieruchomości 14.140,- zł + 22% VAT
    opis nieruchomości

nieruchomość niezabudowana.

     
1.

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Powiatu Piskiego i zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/234/2005 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 października 2005 r. została przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

2.

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.

3.

Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego.

4.

Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.

5. Nabywca uiści należność najpóźniej przed dniem zawarcia umowy notarialnej na konto: Starostwo Powiatowe w Piszu Bank Spółdzielczy Ruciane Nida O/Pisz Nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005.
6.

Byłym właścicielom nieruchomości, ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do dnia 30.03.2006 r.

7. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres od dnia  16.02.2006 r. do dnia 09.03.2006 r.
     
     
 

S T A R O S T A

 

Powiatu Pisz

 

Jacek Zarzecki

 
Data powstania: piątek, 17 lut 2006 09:43
Data opublikowania: piątek, 17 lut 2006 13:26
Data przejścia do archiwum: piątek, 31 mar 2006 09:43
Opublikował(a): Adrian Zajączkowski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1520 razy