BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony poniżej 60.000euro

Pisz, dnia 31 stycznia 2006r.

Ogłoszenie

o przetargu nieograniczonym

 

 

Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Piszu

      adres: 12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7

telefon/fax.: (0-87) 423-35-05

 

rozpoczął procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177).

 

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych.

 

Nazwa i kod określony ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

21121200-9 – papier czerpany lub tektura

21125300-8 – papier do pisania

21125400-9 – papier do drukowania

21125600-1 –papier samokopiujący lub inny papier       powielający

21125692-2 – papier kserograficzny

21211000-5 – pojemniki z papieru i tektury

21211120-2 – segregatory, pudełka na listy ...

21231300-4 – kalka inna niż maszynowa

21232300-1 – koperty

22815000-6 – zeszyty

22816000-3 - notesy

22850000-3 – skoroszyty i podobne wyroby

22851000-0 - skoroszyty

22852100-8 – okładki na akta osobowe

22869200-1 – kalendarze

24330000-6 – tusz

24620000-6 - kleje

25241110-6 – taśma przylepna

25247120-1 – spinacze do papieru

25247230-5 – linijki

25261000-8 - płyty

30190000-7 – różny sprzęt i artykuły biurowe

30191000-4 – sprzęt biurowy

30192100-2 – gumki

30192111-2 – poduszki z tuszem

30192112-9 – głowice barwiące do maszyn drukujących

30192113-6 – wkłady drukujące

30192120-8 – długopisy

30192125-3 – pisaki

30192130-1 – ołówki

30192150-7 – datowniki, stemple lub numeratory

30192300-4 – taśmy barwiące

30192500-6 – okładki z papieru przeźroczystego

30217320-2 – dyskietki

 

ze względu na szeroki asortyment zamówienia, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych i wspólnych.

2.      Zamawiający nie przewiduję zamówień uzupełniających.

3.      Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą równowartość 60.000 euro, zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

4.      Kryteria oceny oferty:

- cena za wykonanie zamówienia wg wykazu - 100%

                                          najniższa cena ofertowa

                                                cena oferty badanej       x 100pkt

 

5.      Termin związania ofertą – 30 dni

6.      Termin realizacji zamówienia: od 1 kwietnia 2006r. do 31 marca 2007r.

7.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia  i specyfikacji można uzyskać u p. Marzeny Wójcik, w siedzibie Zamawiającego pok. 3, tel. (0 87) 423-35-05 wew. 24. Cena za specyfikację – 20zł.

8. Oferty należy składać do 20 lutego 2006 do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 17.

9. Otwarcie ofert nastąpi 20 lutego 2006 o godzinie 1045 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 3.

10. W przetargu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełnią warunki wynikające z art. 22 ust. 1 i niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki zawarte w SIWZ.

 

 

  STAROSTA PISKI

Jacek Zarzecki

Data powstania: wtorek, 31 sty 2006 15:25
Data opublikowania: wtorek, 31 sty 2006 15:29
Data przejścia do archiwum: piątek, 24 lut 2006 08:03
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1638 razy