BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko księgowej

 

Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego

w Piszu

ul. Gizewiusza 3

12-200 Pisz

ogłasza nabór na stanowisko

 głównego księgowego – ½ etatu
 

Kandydatami na  ww  stanowisko  ( Zgodnie  z  wymaganiami  art.  35 ust. 2  Ustawy o finansach publicznych – Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zmianami ) mogą być osoby, które:

 • mają obywatelstwo polskie;

 • mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych;

 • nie były prawomocnie skazane za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;

 • ukończyły:

  • ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadają co najmniej 3 –  letnią praktykę w księgowości, lub

  • średnią policealną lub pomaturalną szkołę zawodową o kierunku rachunkowość i posiadają co najmniej 6 – letnią praktykę w księgowości.

WYMAGANIA:

 • - doświadczenie  na  stanowisku  głównego  księgowego  (  mile  widziane  doświadczenie w jednostce budżetowej);

 • - bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz ustawy o zamówieniach publicznych, a także przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych i prawa oświatowego dotyczącego wynagrodzeń pracowników oświaty;

 • - umiejętność obsługi komputera ( w tym programu „Płatnik”)

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:

 • - prowadzenie rachunkowości;

 • - wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

 • - dokonywanie kontroli wstępnej operacji gospodarczych i finansowych ( zgodności z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów).

Dokumenty potwierdzające  powyższe  wymagania,  CV oraz list motywacyjny wraz z  klauzulą  o  ochronie  danych  osobowych  prosimy przesłać w kopercie z dopiskiem „Konkurs  na  głównego  księgowego”  do  15 grudnia  2005 r.  na  adres:  ZPKU ul. Gizewiusza 3 12-200 Pisz
 

O miejscu i terminie rozstrzygnięcia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

 

 
 
Data powstania: piątek, 25 lis 2005 09:03
Data opublikowania: piątek, 25 lis 2005 09:13
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 4 cze 2007 08:47
Opublikował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Zaakceptował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Artykuł był czytany: 3611 razy