BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60.000euro

Nowa strona 1

Pisz, dnia 15 listopada 2005r.

 

Ogłoszenie

o przetargu nieograniczonym

 

Zamawiający: Zarząd Powiatu w Piszu

      adres: 12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7

telefon/fax.: (0-87) 423-35-05 wew. 24

 

rozpoczął procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000€, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r.Nr 19, poz. 177).

 

1. Przedmiot zamówienia

usługę związaną z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. ”termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących położonego w Piszu przy ul. Sikorskiego 15”. CPV – 74232000-4

2.      Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

3.      Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wspólnych i wariantowych.

4.      Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

5.      Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą równowartość 60.000 euro, zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

6.      Kryteria oceny oferty - cena za wykonanie zamówienia – 100%

 

                                                             najniższa cena ofertowa

                                                                 cena oferty badanej            x 100pkt

 

7.      Termin związania ofertą – 30 dni

8.      Termin realizacji zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy.

9.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać u p. Marzeny Wójcik, w siedzibie Zamawiającego pok. 3, tel. (0 87) 423-35-05 wew. 24 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena za specyfikację – 20zł.

9.  Oferty należy składać do 2 grudnia 2005r. do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 17.

10. Otwarcie ofert nastąpi 2 grudnia 2005r. o godzinie 1030 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 3.

11. W przetargu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełnią warunki wynikające z art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki zawarte w SIWZ. Ocena spełnia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formularzem „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.

 

 

Przewodniczący Zarządu

 

Jacek Zarzecki

 

 

                                                                                                                                                                           

Data powstania: wtorek, 15 lis 2005 16:14
Data opublikowania: wtorek, 15 lis 2005 16:16
Data przejścia do archiwum: wtorek, 6 gru 2005 11:28
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1645 razy