BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Podstawy prawne

Statut

Statut

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu

Tekst jednolity

 

 

Tekst jednolity Statutu MOS Pisz uwzględnia zmiany wprowadzone:

Aneksem nr 1 z dnia 14.01.1999r.

Aneksem nr 2 z dnia 15.01.2000r.

Aneksem nr 3 z dnia 10.02.2004r.

Aneksem nr 4 z dnia 04.11.2005r.

Aneksem nr 5 z dnia 13.06.2006r.

 

 

 

Tekst jednolity został przyjęty i zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej MOS Pisz z dnia 13.06.2006r. (protokół nr 10/2005/2006 pkt. 2) stanowi załącznik do uchwały.

 

 

 

 

 

            Statut Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu opracowany został na podstawie:

- ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty/j.t. Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami/

- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach/j.t. Dz.U. z  2005r. Nr 52 poz. 467/

- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005r.w sprawie ramowych statutów placówek publicznych/j.t. Dz.U z 2005r. Nr 52 poz. 466/.

 

 

 

 

Statut Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu uchwalony decyzją Rady Pedagogicznej z dnia 27.02.1997r.

 

SPIS TREŚCI

 

1. Rozdział I                                Nazwa Ośrodka

 

2. Rozdział II                              Cele i zadania Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w

                                                    Piszu

3. Rozdział III                            Organy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w

                                                    Piszu

4.Rozdział IV                             Organizacja Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w

                                                    Piszu

5. Rozdział V                              Nauczyciele i inni pracownicy Ośrodka

 

6. Rozdział VI                            Uczestnicy Ośrodka

 

7. Rozdział VII                           Postanowienia końcowe

 

 

Jeśli w statucie mowa o:

1. ustawie o systemie oświaty- rozumiemy przez nią ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

/ j.t. Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./,

2. ustawie - Karta Nauczyciela- rozumiemy przez nią ustawę z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela

/ j.t. Dz.U. z 2003r. Nr 118 poz. 1112 z późn. zm./,

3. rozporządzeniu MEN i S z 7 III 2005r.- rozumiemy przez nie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 7 marca 2005r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach/j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 52 poz. 467/,

4. rozporządzeniu MEN i S w sprawie ramowych statutów- rozumiemy przez nie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 7 marca 2005r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych/j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 52 poz. 466/,

5. rozporządzeniu MEN i S z dnia 31.12.2002r.- rozumiemy przez nie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13.12.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

/j.t. Dz.U. z 2003r. Nr 6 poz. 69 z późn. zm./,

6. ustawie o samorządzie powiatowym - rozumiemy przez nią ustawę z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym

 / j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm./,

7. ustawie o finansach publicznych - rozumiemy przez nią ustawę z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych

 / j.t. Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./,

 8. ustawie o rachunkowości - rozumiemy przez nią ustawę z dnia 29 września 1994 o rachunkowości

  / j.t. Dz.U. z 2002r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm./.

 

 

NAZWA OŚRODKA

§ 1

  1. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu /zwany dalej Ośrodkiem/ jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego działająca zgodnie z ustawą o systemie oświaty.
  2. Nazwą Ośrodka w pełnym brzmieniu jest:

                   Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu

3.   Siedziba Ośrodka:

                    12-200 Pisz, ul. Turystów 22

4.  Organem prowadzącym Ośrodek jest powiat piski / Ustawa o samorządzie powiatowym/

      5.   Organ prowadzący może nadać Ośrodkowi imię na wniosek Rady Ośrodka

 

 

CELE I ZADANIA MIĘDZYSZKOLNEGO

OŚRODKA SPORTOWEGO W PISZU

§ 2

 

 

1. Ośrodek realizuje zadania określone w rozporządzeniu i prowadzi działalność w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej powiatu piskiego.

2. Celem działalności Ośrodka jest kształtowanie i rozwijanie uzdolnień i zainteresowań sportowych, zamiłowania do uprawiania turystyki, krajoznawstwa, nawyków czynnego wypoczynku przez dzieci i młodzież /zwanych dalej uczestnikami/

3. Ośrodek zapewnia szerokim kręgom dzieci i młodzieży warunki do czynnego i systematycznego uczestnictwa w różnorodnych formach kultury fizycznej oraz wszechstronnego rozwoju fizycznego i intelektualnego uczestników, stałego podnoszenia poziomu wyszkolenia sportowego uczestników uzdolnionych w tym kierunku, w szczególności:

1) prowadzi szkolenie specjalistyczne w grupach szkoleniowych w zakresie żeglarstwa regatowego, turystycznego i pływania oraz innych sportów wodnych,

2) organizuje inne formy upowszechnienia sportów wodnych, pływania, turystyki wodnej itp.,

3) organizuje i uczestniczy w imprezach sportowych, turystycznych, rekreacyjnych wynikających z planów pracy, kalendarzy imprez sportowych i turystycznych,

4) organizuje obozy szkoleniowe i kondycyjne, kursy podnoszące kwalifikacje uczestników i innej młodzieży szkolnej,

5) organizuje działalność kulturalno- oświatową dla uczestników Ośrodka i innej młodzieży.

4. W celu zapewnienia wszechstronnej realizacji zadań i celów oraz rozwoju Ośrodek:

1) stale ulepsza i wypracowuje nowe formy i metody pracy z dziećmi i młodzieżą i ich rodzicami,

2) współpracuje ze środowiskiem rodzinnym i szkolnym uczestników, placówkami oświatowymi, organizacjami sportowymi, młodzieżowymi itp.,

3) współpracuje z władzami, instytucjami oraz środowiskiem lokalnym,

4) pozyskuje środki finansowe w formie dochodów własnych w oparciu o bazę sprzętową Ośrodka, zgodnie z odrębnymi przepisami.

5. Ośrodek współpracuje ze środowiskiem rodzinnym, szkolnym uczestników oraz środowiskiem lokalnym i innymi podmiotami w realizacji procesów szkoleniowych i wychowawczo- opiekuńczych w różnorodnych formach stałych, okresowych i okazjonalnych:

1) organizowanych i współorganizowanych imprezach sportowych, rekreacyjnych,  turystycznych, żeglarskich i wychowawczych itp. przedsięwzięciach,

2) kontaktów nauczycieli, Organów Ośrodka z rodzicami, wychowawcami i szkołami uczestników oraz środowiskiem sportowym, żeglarskim, lokalnym itp.,

3) współpracy organizacyjnej, kadrowej, technicznej w realizacji zadań Ośrodka i podmiotów współpracujących,

4) wymiany informacji, wiadomości, doświadczeń, wiedzy i umiejętności zawodowych, szkoleniowych, wychowawczych itp.,

5) współtworzenia i ustalania wspólnych programów, projektów, planów do zadań statutowych lub objętych współpracą z rodzicami, wychowawcami i innymi podmiotami.

 

 

 

ORGANY MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA

SPORTOWEGO W PISZU

§ 3

 

 

1. Organami Ośrodka są:

 1) Dyrektor Ośrodka

 2) Rada Pedagogiczna

 3) Samorząd Uczestników

2.Uprawnienia dyrektora Ośrodka określają odrębne przepisy

Dyrektor Ośrodka w szczególności:

1) kieruje bieżącą działalnością Ośrodka oraz reprezentuje go na zewnątrz.

2) sprawuje nadzór pedagogiczny,

3) sprawuje opiekę nad uczestnikami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego,

4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji,

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Ośrodka i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Ośrodka,

6) wykonuje inne zadanie wynikające z przepisów szczególnych,

7) może skreślić z rejestru uczestników Ośrodka w przypadkach określonych w niniejszym Statucie,

8) jest kierownikiem zakładu pracy dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku

Dyrektor Ośrodka decyduje w sprawach:

- zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników,

- przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych,

- występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Ośrodka.

9) w wykonywaniu swoich zadań ściśle współpracuje z pozostałymi organami Ośrodka.

3. Zakres kompetencji, uprawnień i zasady działania Rady Pedagogicznej określają odrębne przepisy  oraz Regulamin Rady Pedagogicznej Ośrodka, która:

1) w ramach kompetencji stanowiących w szczególności:

- ustala kierunki rozwoju Ośrodka,

- zatwierdza plany organizacyjno – szkoleniowe Ośrodka,

- zatwierdza plany pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Ośrodka,

- ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,

- podejmuje uchwały w sprawie skreślenia uczestników z rejestru Ośrodka.

2) opiniuje w szczególności:

- tygodniowe rozkłady zajęć szkoleniowych Ośrodka,

- propozycje przydziału nauczycielom Ośrodka stałych oraz dodatkowych prac i zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

- projekty planów finansowych Ośrodka,

- wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

3) wykonuje zadania Rady Ośrodka /zgodnie z art. 50 ustawy o systemie oświaty/

4) współpracuje w wykonywaniu swoich zadań z innymi organami Ośrodka.

4.  Uprawnienia, tryb wyboru oraz zasady działania Samorządu Uczestników szczegółowo określa Regulamin Samorządu Uczestników Ośrodka.

Samorząd Uczestników współdziała w realizacji zadań statutowych Ośrodka z innymi organami Ośrodka poprzez:

- organy uprawnione do reprezentowania Samorządu Uczestników /Zarząd/ oraz opiekuna samorządu uczestników w ramach posiadanych kompetencji,

- uczestnictwo organów reprezentujących oraz uprawnionych przedstawicieli w zebraniach, posiedzeniach innych organów Ośrodka oraz wspólnych zebraniach i spotkaniach organów Ośrodka lub uprawnionych przedstawicieli,

- przedstawiane w formie pisemnej lub innej opinie, wnioski, propozycje, prośby itp. innym organom, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami i kompetencjami,

- informowanie i składanie sprawozdań ze swej działalności innym organom Ośrodka,

- koordynowanie działań samorządu z innymi organami Ośrodka na wszystkich etapach organizowania i realizacji wspólnych przedsięwzięć w Ośrodku.

5.  Organy Ośrodka współdziałają ze sobą w sprawach związanych ze statutową działalnością Ośrodka w sposób zapewniający każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji zgodnie z ich kompetencjami określonymi w Ustawie o systemie Oświaty, Statucie Ośrodka i ich regulaminach.

6. Współdziałanie Organów Ośrodka oraz przepływ informacji i możliwości porozumienia się między nimi, w sprawach planowanych i podejmowanych działań  lub decyzji, gwarantowane jest poprzez:

- możliwość uczestnictwa w zebraniach i posiedzeniach Rady Pedagogicznej    przedstawicieli Samorządu Uczestników, zgodnie z ustawą o systemie Oświaty,

- konsultowanie planów pracy i zamierzeń Samorządu Uczestników z Dyrektorem Ośrodka,

- możliwość przedstawiania przez Samorząd Uczestników pisemnych i innych wniosków, opinii, próśb innym Organom Ośrodka.

 7. Sprawy sporne pomiędzy Organami Ośrodka rozstrzygane są na wspólnym posiedzeniu zwołanym przez Dyrektora Ośrodka.

 8.  W celu rozwiązania zaistniałych konfliktów Dyrektor Ośrodka może powołać Komisję składającą się z przedstawicieli stron.

 9.  W przypadku nieosiągnięcia porozumienia lub nierozwiązania sporu, organy szkoły mogą wystąpić do Organu prowadzącego Ośrodek lub sprawującego nadzór pedagogiczny zgodnie z podziałem kompetencji, z wnioskiem o rozwiązanie konfliktu.

 

 

ORGANIZACJA MIĘDZYSZKOLNEGO

OŚRODKA SPORTOWEGO

 

§ 4

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Ośrodka jest forma stała zwana dalej grupą szkoleniową.

2. Grupa szkoleniowa odbywa zajęcia stale, zgodnie z tygodniowym planem zajęć Ośrodka.

 

§ 5

 

1. Grupę szkoleniową tworzy się dla 12 uczestników stałych.

2. Grupę szkoleniową tworzy się dla mniejszej liczby uczestników za zgodą organu prowadzącego.

 

§ 6

 

1. Tygodniowy wymiar zajęć w grupach szkoleniowych wynosi co najmniej 2 godziny w zależności od rodzaju grupy i potrzeb szkoleniowych.

2.Godzina zajęć w grupach szkoleniowych trwa 45 minut

 

§ 7

 

1. Szczegółową organizację zajęć w roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Ośrodka opracowany przez dyrektora Ośrodka w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku.

2. Arkusz organizacyjny Ośrodka zatwierdza organ prowadzący do dnia 30 maja.

3. Zmiany w arkuszu organizacyjnym Ośrodka mogą być wprowadzone aneksem za zgodą organu prowadzącego.

4. Ośrodek opracowuje plany pracy na każdy rok szkolny i poszczególne okresy oraz  programy szkoleniowe.

 

 

§ 8

 

1. Ośrodek prowadzi działalność w okresie całego roku szkolnego.

2.Godziny pracy Ośrodka ustala Rada Pedagogiczna w porozumieniu z organem prowadzącym, zgodnie z Regulaminem Ośrodka.

3. Zajęcia mogą być realizowane także poza siedzibą Ośrodka.

4. Zajęcia mogą być realizowane w dniach nauki szkolnej oraz wolnych od nauki, szczególnie w formach okazjonalnych i masowych.

 

 

 

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY OŚRODKA

 

§ 9

 

1. Zajęcia z uczestnikami Ośrodka prowadzą nauczyciele /trenerzy i instruktorzy/ posiadający odpowiednie kwalifikacje określone w ustawie – Karta Nauczyciela, zgodnie z arkuszem organizacyjnym zatwierdzanym corocznie przez organ prowadzący.

2. W uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą prowadzić również inne osoby o odpowiednich kwalifikacjach /na podstawie odrębnych zasad i przepisów/ szczególnie w zajęciach o charakterze okazjonalnym i masowym.

3. Dla zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania i działalności Ośrodek zatrudnia pracowników administracyjnych i obsługi.

4. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 2 i 3 określają odrębne przepisy.

5. Działalność Ośrodka może być uzupełniona świadczeniami wolontariuszy. Zasady korzystania ze świadczeń wolontariuszy określają odrębne przepisy.

 

§ 10

 

1..Dyrektor Ośrodka powierza każdą grupę szkoleniową pracy dydaktycznej i opiece wychowawczej jednego nauczyciela.

2. W uzasadnionych przypadkach wynikających z przyczyn organizacyjnych, szkoleniowych, bezpieczeństwa uczestników zajęć, odpowiednią część szkolenia może prowadzić inny nauczyciel.

3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wynik tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczestników, a w szczególności wykonuje obowiązki związane z:

1) odpowiedzialnością za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczestnika,

2) prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego,

3) dbałością o pomoce dydaktyczno – wychowawcze i sprzęt Ośrodka,

4) wspieraniem rozwoju psychofizycznego uczestników, ich zdolności oraz zainteresowań,

5) bezstronność i obiektywizm w ocenie oraz sprawiedliwym traktowaniu wszystkich uczestników,

6) współdziałaniem z nauczycielami szkoły oraz rodzicami uczestnika w procesie wychowawczym

7) wykonywaniem czynności administracyjnych dotyczących grupy.

 

 

 

UCZESTNICY OŚRODKA

§ 11

1. Uczestnikami Ośrodka są dzieci i młodzież szkolna oraz inne osoby za odrębną zgodą Rady Pedagogicznej Ośrodka.

2.Warunkiem uczestnictwa dzieci i młodzieży szkolnej w zajęciach Ośrodka jest pisemne zezwolenie rodziców.

3. Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Ośrodek jest dobrowolne.

4. Uczestnicy Ośrodka dzielą się na:

1) uczestników stałych – biorących systematyczny udział w grupie szkoleniowej, których obecność podlega kontroli w dzienniku zajęć prowadzonym przez nauczyciela. Nieobecność na zajęciach usprawiedliwiają rodzice lub choroba uczestnika. Stałej kontroli podlega również stan zdrowia uczestnika,

2) uczestników okresowych – osób, które uczestniczą w różnego rodzaju przedsięwzięciach szkoleniowo – wychowawczych realizowanych przez Ośrodek i korzystają z urządzeń i bazy sprzętowej Ośrodka w czasie ich trwania, na zasadach obowiązujących uczestników stałych oraz obowiązujących odpowiednio przepisów,

3) uczestników okazjonalnych – osób, które korzystają w sposób doraźny z bazy sprzętowej Ośrodka, lub uczestniczą w imprezach organizowanych przez Ośrodek /głównie w imprezach masowych/.

5. Uczestnicy Ośrodka mają prawo:

1) brać czynny udział w zebraniach samorządu Ośrodka – wybierać i być wybieranymi do organów Samorządu Ośrodka, oraz stawiać wnioski,

2) brać udział w zajęciach poszczególnych grup szkoleniowych zorganizowanych w Ośrodku, imprezach masowych i okazjonalnych,

3) korzystać ze sprzętu będącego w dyspozycji Ośrodka,

4) brać udział w formach okresowych, np. obozach szkoleniowych i kondycyjnych, imprezach turystycznych organizowanych przez Ośrodek itp.

6. Uczestnicy Ośrodka mają obowiązek:

1) przestrzegać postanowień Regulaminu MOS Pisz oraz innych obowiązujących w Ośrodku regulaminów,

2) stale podnosić swoje kwalifikacje,

3) otaczać należytą opieką obiekty i dbać o poszanowanie sprzętu stanowiącego własność Ośrodka, brać czynny udział w konserwacji sprzętu,

4) przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas zajęć prowadzonych w Ośrodku – zgodnie z regulaminami obowiązującymi w Ośrodku,

5) godnie reprezentować barwy Ośrodka.

7. Zasady przebywania uczestników w Ośrodku, na zajęciach i innych formach szkoleniowo wychowawczych organizowanych przez Ośrodek oraz zasady bezpieczeństwa Uczestników, określają obowiązujące w Ośrodku regulaminy.

8.  W przypadku naruszenia Praw Dziecka oraz praw Uczestnika Ośrodka, przyjmowanie skarg i wniosków przez Dyrektora Ośrodka odbywa się za pośrednictwem rodziców /prawnych opiekunów/, nauczycieli i innych pracowników Ośrodka lub bezpośrednio od Uczestników Ośrodka.

9.  Dyrektor Ośrodka rozpatruje skargi i wnioski skierowane w formie pisemnej lub ustnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może powołać 3 osobową komisję.

10. Rozpatrywanie skargi wymaga wysłuchania zainteresowanych stron z uwzględnieniem motywów ich postępowania w sposób obiektywny i rzeczowy i obejmuje:

- sprawdzenie stanu faktycznego

-ocenę tego stanu

-wyciągnięcie wniosków i idących za tym decyzji zgodnie z kompetencjami rozpatrującego skargę.

 

 

§ 12

 

1.Uczestnicy Ośrodka za aktywny udział w życiu sportowym, wybitne osiągnięcia mogą być wyróżnieni:

1) pochwałą z powiadomieniem szkoły i rodziców,

2) dyplomem uznania z powiadomieniem szkoły i rodziców,

3) nagrodą rzeczową lub pieniężną.

2.Uczestnicy Ośrodka nieprzestrzegający postanowień regulaminów obowiązujących w Ośrodku mogą być ukarani:

1) upomnieniem,

2) naganą z powiadomieniem szkoły i rodziców,

3) zawieszeniem w prawach uczestnika na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy,

4) utratą członkostwa Ośrodka.

3. Utrata członkostwa uczestnika Ośrodka następuje przez:

1) wystąpienie z MOS zgłoszonego do dyrektora Ośrodka,

2) skreślenie z listy uczestników na skutek braku usprawiedliwień długotrwałej nieobecności na zajęciach /ponad miesiąc/,

3) wykluczenie decyzją Rady Pedagogicznej na skutek stwierdzenia niesportowego lub nieetycznego zachowania się oraz rażącego nieposzanowania sprzętu oraz urządzeń Ośrodka,

4) wykluczenie z Ośrodka, z innych ważnych przyczyn, podjęte decyzją Rady Pedagogicznej.

 

§ 13

 

1. Decyzje o wyróżnieniach lub karach /§12 ust. 2 pkt. 3 i 4/ podejmuje Rada Pedagogiczna lub dyrektor Ośrodka /§12 ust. 2 pkt.1 i 2/ po rozpatrzeniu wniosku przedłożonego przez nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczestnikiem.

2. Od decyzji o wymierzeniu kary, zgodnie z §12 ust. 2 pkt.1 i 2 oraz §13 ust. 1, uczestnik Ośrodka może złożyć odwołanie w terminie 7-dniowym poprzez organ reprezentujący samorząd uczestników /zarząd/ do Rady Pedagogicznej, która na wniosek zarządu rozpatruje odwołanie w terminie 14-dniowym, podejmując ostateczną decyzję.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 14

 

1.      W Ośrodku obowiązuje ceremoniał żeglarski.

2.      Zgodnie z zasadami ceremoniału żeglarskiego odbywają się w Ośrodku:

1) uroczystości związane z obchodami świąt państwowych i oświatowych.

2) najważniejsze przedsięwzięcia i imprezy żeglarskie i sportowe organizowane przez Ośrodek.

 

§ 15

 

            Ośrodek może realizować zadania oświatowo – wychowawcze, których organizacja jest możliwa w oparciu o bazę sprzętową, pracowników i uczestników Ośrodka na zlecenie organu prowadzącego.

§ 16

            Ośrodek jest jednostką budżetową, prowadzącą gospodarkę finansową zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i według zasad szczegółowo określonych w przepisach odrębnych.

 

 

§ 17

            Rachunkowość Ośrodka prowadzona jest zgodnie z odrębnymi przepisami, z uwzględnieniem przepisów szczególnych dotyczących jednostek budżetowych.

 

§ 18

 

1.      Decyzję o ewentualnej zmianie zapisów statutowych podejmuje Rada Pedagogiczna na wniosek organu prowadzącego lub organów Ośrodka.

2.      Wszelkie zmiany dotyczące zapisów niniejszego statutu mogą być dokonywane w formie pisemnego aneksu stanowiącego załącznik do statutu.

 

 

 

 


Załącznik Nr 1

 

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA SPORTOWEGO W PISZU

 

 

 I. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Ośrodka w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących szkolenia, wychowania i opieki.

1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Ośrodku. Jej przewodniczącym jest Dyrektor Ośrodka.

2. W zebraniach mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.

3. Zebrania Rady są organizowane zgodnie z harmonogramem posiedzeń, zatwierdzonym na pierwszym posiedzeniu roku szkolnego, wynikającym z odrębnych przepisów i potrzeb Ośrodka.

4. Zebrania mogą być organizowane także z inicjatywy przewodniczącego Rady Ośrodka - jeżeli zostanie utworzona, organu prowadzącego Ośrodek albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich członków o terminie i porządku zebrania.

 

II. Zadania Rady:

1. Przygotowanie projektu Statutu Ośrodka lub jego zmian, przedstawienie do uchwalenia.

2. Planowanie i organizowanie pracy dydaktyczno - szkoleniowej i wychowawczo - opiekuńczej.

3. Okresowe i roczne analizowanie i ocenianie stanu szkolenia, wychowania i opieki oraz organizacyjnych i materialnych warunków pracy Ośrodka.

4. Kształtowanie postaw obywatelskich, etycznych i zawodowych swych członków.

5. Organizowanie wewnętrznego samokształcenia i upowszechniania nowatorstwa pedagogicznego.

6. Współdziałanie z innymi organami Ośrodka.

7. Współpraca z rodzicami i opiekunami uczniów.

III. Rada Pedagogiczna posiada kompetencje stanowiące i opiniujące zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.

1. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 jej członków.

2. Dyrektor Ośrodka wstrzymuje wykonywanie uchwał niezgodnych z kompetencjami stanowiącymi Rady. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Ośrodek, który uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Decyzja organu prowadzącego Ośrodek jest ostateczna.

3. Dyrektor Ośrodka jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały Rady Pedagogicznej dotyczącej jej kompetencji opiniujących.

 

IV. Członkowie Rady są zobowiązani do:

- tworzenie atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego działania wszystkich członków Rady,

- przestrzegania postanowień prawa oraz wewnętrznych zarządzeń dyrektora,

- czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach Rady oraz wewnętrznym samokształceniu,

- realizowania uchwał Rady, nawet gdy członek Rady zgłosił do nich swoje zastrzeżenia,

- składania przed Radą sprawozdania z wykonania przydzielonych zadań,

- nieujawnianie spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczestników, rodziców, nauczycieli lub innych pracowników Ośrodka.

 

V.1. Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się w czasie poza zajęciami programowymi.

2. Podstawowym dokumentem działalności Rady jest protokół.

3. Protokół z zebrania Rady wraz z listą obecności jej członków podpisuje przewodniczący, protokolant.

 4. Członkowie Rady zobowiązani są w terminie 14 dni do zapoznania się z treścią protokołu i zgłoszenia poprawek przewodniczącemu posiedzenia. Na następnym zebraniu Rada decyduje o wprowadzeniu poprawek.

 

 5. Protokoły z zebrania Rady wpisuje się w terminie 7 dni do księgi protokołów

- zasznurowaną, opieczętowaną i podpisaną przez dyrektora zaopatruje się w klauzulę - „ księga zawiera stron .......... i obejmuje okres pracy Rady Pedagogicznej od dnia.............. do dnia.........”

 6. Księgę należy udostępnić na terenie Ośrodka nauczycielom i upoważnionym osobom.

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZESTNIKÓW

MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA SPORTOWEGO

W PISZU

 

 

I. Struktura organizacyjna

1. Samorząd uczestników tworzą uczestnicy MOS Pisz.

2. Organami samorządu uczestników są:

a/ ogólne zebranie uczestników jako najwyższa władza samorządu

b/ zarząd samorządu uczestników jako władza wykonawcza.

3. Organy samorządu uczestników są jedynymi reprezentantami ogółu uczestników.

4. Ogólne zebranie uczestników odbywa się nie rzadziej niż raz w ciągu roku szkolnego.

5. Zarząd Samorządu uczestników wybierany jest przez ogólne zebranie uczestników w  sposób demokratyczny większością głosów.

6. W skład Zarządu wchodzą:

- przewodniczący Samorządu Uczestników

- zastępca przewodniczącego

- sekretarz

- skarbnik

7. Kadencja zarządu trwa jeden rok szkolny. Uczestnik Ośrodka może pełnić tę samą funkcję pochodzącą z wyboru przez więcej niż jedną kadencję.

8. Do wykonania zadań samorząd może dokonać wyboru sekcji specjalistycznych.

9. Sekcje powoływane są na zasadzie dobrowolności członków w dowolnej liczbie, wyłaniających spośród siebie przewodniczącego sekcji, który może uczestniczyć w zebraniach zarządu z głosem doradczym.

10. Samorząd uczestników ma opiekuna, którym jest nauczyciel instruktor wybrany przez ogół uczestników równolegle z wyborem zarządu.

11. Zebrania zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

12. Kompetencje organów samorządu uczestników:

a/ ogólne zebranie uczestników

- wybór zarządu,

- uchwalanie planów pracy,

- podejmowanie uchwał w sprawie działalności

b/ zarząd

- wykonywanie uchwał ogólnego zebrania uczestników,

- zgłaszanie wniosków w sprawie pracy samorządu uczestników,

- reprezentowanie samorządu w Ośrodku i jego organach oraz poza Ośrodkiem,

- prowadzenie gospodarki finansowej samorządu,

- prowadzenie dokumentacji samorządu.

13. Dokumentacja samorządu

a/ plan pracy samorządu

b/ zeszyt protokołów zebrań samorządu /jego organów/

14. Fundusze samorządu służą do finansowania jego działalności.

Dysponentem funduszu jest Zarząd.

Fundusze mogą być tworzone z kwot uzyskanych:

- z organizacji imprez zarobkowych Ośrodka,

- z sum przekazywanych przez Radę Rodziców i indywidualnych sponsorów

- z sum przekazywanych przez uczestników Ośrodka /dobrowolne składki itp./

- z sum uzyskanych za pracę uczestników.

15. Samorząd Uczestników pracuje w oparciu o roczny plan pracy opracowany przez Zarząd, każdorazowo konsultowany z Dyrektorem Ośrodka.

 

II. Cele samorządu.

1. Zapewnienie udziału uczestników MOS w samodzielnym rozwiązywaniu problemów dotyczących ogółu uczestników oraz partnerstwa w stosunkach uczestników z nauczycielami i instruktorami w realizacji celów szkoleniowych i wychowawczo - opiekuńczych.

2. Stwarzanie możliwości demokratycznych form współżycia i współdziałania uczestników oraz wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.

3. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania i stwarzania warunków do samokontroli, samooceny i samodyscypliny poszczególnych uczestników.

 

III. Zadania samorządu

1. Mobilizowanie społeczności uczestników do jak najlepszego uczestnictwa w zajęciach Ośrodka, spełniania obowiązków uczestnika MOS.

2. Przedstawianie organom Ośrodka opinii i potrzeb koleżanek i kolegów, spełniania wobec tych organów rzecznictwa interesów ogółu społeczności uczestników Ośrodka.

3. Współdziałanie z organami Ośrodka w zapewnieniu uczestnikom należytych warunków do szkolenia i udzielania niezbędnej pomocy uczestnikom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

4. Organizowanie we współudziale z organami Ośrodka i innymi organizacjami działalności kulturalnej, oświatowej, rozrywkowej, sportowo- turystycznej itp. zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem Ośrodka.

5. Dbanie o sprzęt i urządzenia Ośrodka, organizowanie uczestników do wykonywania niezbędnych prac na rzecz Ośrodka.

6. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczestnikom napotykającym na trudności w procesie szkolenia.

7. Rozstrzyganie sporów pomiędzy uczestnikami, zapobieganie konfliktom pomiędzy uczestnikami i nauczycielami - instruktorami, a w przypadku pojawienia się takich konfliktów zgłaszanie ich poprzez opiekuna samorządu organom Ośrodka i uczestnictwo w ich rozwiązywaniu.

8. Dbanie o dobre imię i honor Ośrodka, kultywowanie i wzbogacanie jego tradycji.

 

IV. Uprawnienia samorządu

1. Przedstawianie propozycji do planu szkoleniowego i dydaktyczno - wychowawczego Ośrodka wynikających z potrzeb i zainteresowań uczestników.

2. Samorząd /poprzez swoje organy/ może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi Ośrodka wnioski i opinie dotyczące wszystkich spraw Ośrodka, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczestników, takich jak:

- prawo do zapoznania się z programem szkolenia, z jego treścią i celami stawianymi wymaganiami,

- prawo do jawnej oceny postępów i wyników szkolenia i osiąganych wyników sportowych,

- prawo do organizowania działalności kulturalno - oświatowej, sportowo - turystycznej, rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacjami,

 

- prawo wyboru nauczyciela - instruktora pełniącego rolę opiekuna samorządu,

- prawo zgłaszania uczestników do wyróżnień i nagród stosowanych w Ośrodku, oraz do opiniowania, wnoszenia uwag i odwołań do opinii i kar dyscyplinarnych stosowanych w Ośrodku,

- prawo redagowania i wydawania gazety Ośrodka.

3. Przedstawianie na wniosek dyrektora Ośrodka opinii dotyczącej nauczycieli - instruktorów zatrudnionych w Ośrodku.

4. Współdecydowanie w przyznawaniu różnych form pomocy materialnej uczestnikom.

5. Dysponowanie w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu samorządu.

 

V. Obowiązki samorządu

1. Zorganizować społeczność uczestników do jak najlepszego uczestnictwa w zajęciach i przedsięwzięciach Ośrodka oraz respektowania regulaminów obowiązujących w Ośrodku.

2. Spełniać obowiązki rzecznika interesów społeczności uczestników.

3. Współdziałać z organizacjami młodzieżowymi w realizacji zadań i przedsięwzięć szkoleniowo - wychowawczych, kulturowo - oświatowych, rozrywkowych, sportowo - rekreacyjnych.

4. Współpracować z organami Ośrodka, nauczycielami - instruktorami, uzgadniać z nimi plany pracy i ważniejsze przedsięwzięcia.

5. Informować organy Ośrodka i składać im sprawozdania o swojej działalności.

6. Organizować pomoc koleżeńską w zakresie szkoleniowym i wychowawczo - opiekuńczym.

7. Dbać o sprzęt i mienie Ośrodka

8. Dbać o dobre imię Ośrodka i godnie reprezentować jego barwy.

 

VI. Obowiązki opiekuna samorządu uczestników

1. Udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału nauczycieli - instruktorów i dyrekcji Ośrodka i koordynacja tej pomocy.

2. Zapewnienie, z upoważnienia dyrektora Ośrodka, niezbędnych warunków organizacyjno - materialnych do samorządnej działalności młodzieży.

3. Czuwanie nad prawidłowym działaniem samorządu zgodnym z celami wychowawczymi Ośrodka, w tym również w zakresie dysponowania jego funduszami.

 

 

4. Informowanie młodzieży o uchwałach rady pedagogicznej dotyczących spraw uczestników.

5. Uczestnictwo w ocenianiu pracy samorządu dokonywanym przez organy Ośrodka.

6. Uczestnictwo w zebraniach samorządu i jego organów jako przedstawiciela rady pedagogicznej z głosem doradczym.

 

 

 

Załącznik Nr 3

 

REGULAMIN

MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA SPORTOWEGO W PISZU

1. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego realizującą i organizującą, poprzez różnorodność form zajęć i imprez szkoleniowych, sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, program wychowawczy i sportowy w piskim środowisku młodzieży szkolnej /zgodnie z postanowieniami statutu/.

2. MOS ściśle współpracuje ze wszystkimi szkołami na terenie miasta Pisza, a szczególnie ze szkołami podstawowymi, które stanowią bazę naboru młodzieży do Ośrodka.

3. W MOS prowadzone są i rozwijane następujące formy działalności:

a/ szkolenie podstawowe w zakresie żeglarstwa regatowego na bazie uczniów szkół podstawowych,

b/ szkolenie w zakresie żeglarstwa wyczynowego w klasach regatowych - OPP, C i innych,

c/ szkolenie w zakresie żeglarstwa turystycznego,

d/ organizacja szkolenia i egzaminów na stopnie żeglarskie,

e/ organizacja i udział w imprezach żeglarskich okręgowych i centralnych,

f/ organizacja obozów, zgrupowań żeglarskich oraz innych form działalności statutowej,

g/ szkolenia podstawowe i specjalistyczne w zakresie pływania, na bazie uczniów szkół podstawowych.

4. Działalność statutową rozwija samorząd uczestników, który działa w MOS zgodnie z postanowieniami Regulaminu Samorządu Uczestników.

5. Ośrodek jest czynny dla młodzieży w godzinach zajęć programowych i innych przedsięwzięć organizowanych w Ośrodku w godzinach od 8:00 i nie dłużej niż do godziny 20:00. W szczególnie uzasadnionych przypadkach /organizowane imprezy/ decyzję o zmianie godzin podejmuje każdorazowo dyrektor Ośrodka.

6. Młodzież szkolna może przebywać na terenie Ośrodka tylko pod nadzorem instruktora lub za jego zgodą, jednak pod nadzorem innego wyznaczonego instruktora lub pracownika Ośrodka.

7. Zawodnicy pełnoletni /seniorzy/ mogą trenować i brać udział w imprezach samodzielnie i na własną odpowiedzialność. Jednak ze sprzętu, pomieszczeń i urządzeń Ośrodka mogą korzystać wyłącznie za zgodą i podczas obecności pracowników odpowiedzialnych za sprawy szkoleniowe i tylko w godzinach pracy Ośrodka.

8. Na terenie MOS / oraz w innych obiektach użytkowanych do zajęć programowych i innych przedsięwzięć organizowanych przez Ośrodek/ wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zachowania zgodnego z postanowieniami regulaminów obowiązujących w MOS oraz ogólnie przyjętych zasad kulturalnego zachowania, a pracowników i inne osoby pełnoletnie obowiązuje kulturalne i wychowawczo oddziaływujące na młodzież zachowanie.

9. Wszystkie osoby przebywające na terenia Ośrodka obowiązuje zachowanie ładu, porządku i czystości.

10. Osoby inne niż uczestnicy i pracownicy Ośrodka mogą przebywać na jego terenie za zgodą i wiedzą dyrektora Ośrodka lub osób do tego upoważnionych na zasadach niniejszego regulaminu i innych przepisów obowiązujących w Ośrodku.

11. Kąpiel w basenie portowym MOS jest surowo zabroniona.

12. Przebywanie uczestników w porcie / pomosty, pochylnie slipowe/ oraz przy linii brzegowej rzeki Pisy w okresie po sezonie /głównie zima/ ze względów bezpieczeństwa jest zabronione.

13. Uczestnicy Ośrodka mogą być wyróżnieni lub karani zgodnie z postanowieniami Statutu MOS Pisz.

14. W MOS obowiązuje ścisłe przestrzeganie powyższego regulaminu oraz:

a/ regulaminu zajęć z młodzieżą,

b/ regulaminu portu i pływań,

c/ regulaminów pływań dla poszczególnych klas łodzi.

 

 

 


Aneks Nr 4

 

do Statutu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu

 

            Na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie Oświaty/ Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572/ z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zadań działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach/ Dz.U. z 2005r. Nr 52 poz. 467/ oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005r.w sprawie ramowych statutów placówek publicznych/ Dz.U z 2005r. Nr 52 poz. 466/ w statucie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu wprowadza się następujące zmiany.

 

 

1. Strona pierwsza- zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

 

            Statut Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu

opracowany został na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie Oświaty/ Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572/ z późniejszymi zmianami,

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach/ Dz.U. z 2005r. Nr 52 poz. 467/ oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005r.w sprawie ramowych statutów placówek publicznych/ Dz.U z 2005r. Nr 52 poz. 466/.

 

 

 

Statut Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu uchwalony decyzją Rady Pedagogicznej z dnia 27.02.1997r.

 

 

2. Strona druga otrzymuje brzmienie

 

                  SPIS TREŚCI

 

1. Rozdział I                                Nazwa Ośrodka

 

2. Rozdział II                              Cele i zadania Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w

                                                    Piszu

3. Rozdział III                             Organy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w

                                                    Piszu

4.Rozdział IV                              Organizacja Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w

                                                    Piszu

5. Rozdział V                              Nauczyciele i inni pracownicy Ośrodka

 

6. Rozdział VI                            Uczestnicy Ośrodka

 

7. Rozdział VII                           Postanowienia końcowe

 

8. Załącznik Nr 1.                        Regulamin Rady Pedagogicznej

                                                    Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w

                                                    Piszu

9. Załącznik Nr 2.                        Regulamin Samorządu Uczestników

                                                    Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w

                                                    Piszu

10. Załącznik Nr 3.                     Regulamin Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego

                                                    w  Piszu

 

                                                                                      

3. Strona trzecia otrzymuje brzmienie:

Jeśli w statucie mowa o:

1. Ustawie o systemie oświaty- rozumiemy przez nią:

Ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie Oświaty

/ Dz.U z 2004r. Nr 256 poz. 22572/ z późniejszymi zmianami.

2. Ustawie - Karta Nauczyciela- rozumiemy przez nią:

Ustawę z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela

/ Dz.U. z 2003r. Nr 118 poz. 1112/ z późniejszymi zmianami.

3. Rozporządzeniu MEN i S z 7 III 2005r.- rozumiemy przez nie:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 7 marca 2005r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach/ Dz.U. z 2005r. Nr 52 poz. 467/

4. Rozporządzeniu MEN i S w sprawie ramowych statutów- rozumiemy przez nie:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 7 marca 2005r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych/ Dz.U. z 2005r. Nr 52 poz. 466/

5. Rozporządzeniu MEN i S z dnia 31.12.2002r.- rozumiemy przez nie:

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 13.12.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

/ Dz.U. z 2003r. Nr 6 poz. 69/ z późniejszymi zmianami.

 

 

4.Rozdział I otrzymuje brzmienie:

 

„NAZWA OŚRODKA

§ 1

1. Nazwą placówki w pełnym brzmieniu jest:

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu

2. Ośrodek ma siedzibę w Piszu

12-200 Pisz, ul. Turystów 22

3. Ośrodek używa pieczęci:

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

ul. Turystów 22, 12-200 Pisz

4. Organem prowadzącym Ośrodek jest:

Rada Powiatu w Piszu

5. Organ prowadzący może nadać Ośrodkowi imię na wspólny wniosek organów kolegialnych Ośrodka.”

 

 

5.Rozdział II otrzymuje brzmienie:

 

CELE I ZADANIA MIĘDZYSZKOLNEGO

OŚRODKA SPORTOWEGO W PISZU

§ 2

 

1. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu/ zwany dalej Ośrodkiem/ jest oświatowo- wychowawczą, placówką wychowania pozaszkolnego, realizującą zadania określone w Rozporządzeniu i prowadząca działalność w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej powiatu piskiego/ Rozporządzenie MEN i S 07 III 2005r./.

2. Celem działalności Ośrodka jest kształtowanie i rozwijanie uzdolnień i zainteresowań sportowych, zamiłowania do uprawiania turystyki, krajoznawstwa, nawyków czynnego wypoczynku przez dzieci i młodzież/ zwanych dalej Uczestnikami/

3. Ośrodek zapewnia szerokim kręgom dzieci i młodzieży warunki do czynnego i systematycznego uczestnictwa w różnorodnych formach kultury fizycznej oraz wszechstronnego rozwoju fizycznego i intelektualnego uczestników, stałego podnoszenia poziomu wyszkolenia sportowego Uczestników uzdolnionych w tym kierunku, w szczególności:

3.1 Prowadzi szkolenie specjalistyczne w grupach szkoleniowych w zakresie żeglarstwa regatowego, turystycznego i pływania oraz innych sportów wodnych.

3.2 Organizuje inne formy upowszechnienia sportów wodnych, pływania, turystyki wodnej itp.

3.3 Organizuje i uczestniczy w imprezach sportowych, turystycznych, rekreacyjnych wynikających z planów pracy, kalendarzy imprez sportowych i turystycznych.

3.4 Organizuje obozy szkoleniowe i kondycyjne, kursy podnoszące kwalifikacje uczestników i innej młodzieży szkolnej.

3.5 Organizuje działalność kulturalno- oświatową dla uczestników Ośrodka i innej młodzieży.

4. W celu zapewnienia wszechstronnej realizacji zadań i celów oraz rozwoju Ośrodek:

4.1 Stale ulepsza i wypracowuje nowe formy i metody pracy z dziećmi i młodzieżą i ich rodzicami.

4.2 Współpracuje ze środowiskiem rodzinnym i szkolnym uczestników, placówkami oświatowymi, organizacjami sportowymi, młodzieżowymi itp.

4.3 Współpracuje z władzami, instytucjami oraz środowiskiem lokalnym.

4.4 Pozyskuje środki finansowe w formie dochodów własnych w oparciu o bazę sprzętową Ośrodka, zg. z odrębnymi przepisami/ Ustawa o systemie oświaty- Art. 79/

5. Ośrodek współpracuje ze środowiskiem rodzinnym, szkolnym uczestników oraz środowiskiem lokalnym i innymi podmiotami w realizacji procesów szkoleniowych i wychowawczo- opiekuńczych w różnorodnych formach stałych, okresowych i okazjonalnych:

5.1  Organizowanych i współorganizowanych imprezach sportowych, rekreacyjnych, turystycznych, żeglarskich i wychowawczych itp. przedsięwzięciach.

5.2  Kontaktów nauczycieli, Organów Ośrodka z rodzicami, wychowawcami i szkołami uczestników oraz środowiskiem sportowym, żeglarskim, lokalnym itp.

5.3 Współpracy organizacyjnej, kadrowej, technicznej w realizacji zadań Ośrodka i podmiotów współpracujących.

5.4 Wymiany informacji, wiadomości, doświadczeń, wiedzy i umiejętności zawodowych, szkoleniowych, wychowawczych itp.

5.5 Współtworzenia i ustalania wspólnych programów, projektów, planów do zadań statutowych lub obiętych współpracą z rodzicami, wychowawcami i innymi podmiotami.

 

6. W rozdziale III, § 3 dodaje się punkty  5-8 w brzmieniu:

5. Organy Ośrodka współdziałają ze sobą w sprawach związanych ze statutową działalnością Ośrodka w sposób zapewniający każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji zgodnie z ich kompetencjami określonymi w Ustawie o systemie Oświaty, Statucie Ośrodka i ich regulaminach.

6.Współdziałanie Organów Ośrodka, oraz przepływ informacji i możliwości porozumienia się między nimi, w sprawach planowanych i podejmowanych działań  lub decyzji gwarantowane jest poprzez:

- możliwość uczestnictwa w zebraniach i posiedzeniach Rady Pedagogicznej,    przedstawicieli Samorządu Uczestników zgodnie z ustawą o systemie Oświaty

- konsultowanie planów pracy i zamierzeń Samorządu Uczestników z Dyrektorem Ośrodka

- możliwość przedstawiania przez Samorząd Uczestników pisemnych i innych wniosków, opinii, próśb innym Organom Ośrodka

 7. Sprawy sporne pomiędzy Organami Ośrodka rozstrzygane są na wspólnym posiedzeniu zwołanym przez Dyrektora Ośrodka.

 8. W celu rozwiązania zaistniałych konfliktów Dyrektor Ośrodka może powołać Komisję składającą się z przedstawicieli stron.

 9. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia lub nierozwiązania sporu, organy szkoły mogą wystąpić do Organu prowadzącego Ośrodek lub sprawującego nadzór pedagogiczny zgodnie z podziałem kompetencji, z wnioskiem o rozwiązanie konfliktu.

 

7. W rozdziale IV § 4pkt 1

wyrazy:

„/Rozporządzenie MEN z 28.IX.1993r. /” zastępuje się wyrazami „/ Rozporządzenie MEN i S z 07 III 2005r./”

 

8. W rozdziale IV § 5 pkt 1-2 otrzymują brzmienie:

„1. Grupę szkoleniową tworzy się dla 12 uczestników stałych /Rozporządzenie MEN i S z

 07 III 2005r./”

2. Grupę szkoleniową tworzy się dla mniejszej liczby uczestników za zgodą organu prowadzącego/Rozporządzenie MEN i S z 07 III 2005r./”

 

 

9. W rozdziale IV § 6 w pkt 1

- wyrazy „2-8” zastępuje się wyrazami „ co najmniej 2 godziny,”

- wyrazy „/zgoda MEN  z 06.XII.1993r.”/ zastępuje się wyrazami/”Rozporządzenie MEN i S 07.III.2005r/.”

10. W rozdziale IV § 6 w pkt 2

wyrazy:

 „ /Rozporządzenie MEN z 28 IX 1993/”zastępuje się wyrazami/”Rozporządzenie MEN i S     07 III 2005r./”

 

11. W rozdziale IV § 7 pkt 1

 wyrazy:

„...do 15maja” zastępuje się wyrazami „ ...do dnia 30 kwietnia ”

 

12. W rozdziale IV § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie

„ Arkusz organizacyjny Ośrodka zatwierdza organ prowadzący do dnia 30 maja.”

 / Rozporządzenie MEN i S z 07 III 2005r. /

13. W rozdziale IV § 7 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

- „ Ośrodek opracowuje plany pracy na każdy rok szkolny i poszczególne okresy oraz programy szkoleniowe”

14. W rozdziale IV § 8 punkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

- „3. Zajęcia mogą być realizowane także poza siedziba Ośrodka”

- „4. Zajęcia mogą być realizowane w dniach nauki szkolnej oraz wolnych od nauki, szczególnie w formach okazjonalnych i masowych.” /Rozporządzenie MEN i S 07 III 2005r./

 

15. W rozdziale V § 9 w pkt 2

wyrazy:

 „/Rozporządzenie MEN z 28 IX 1993r./” zastępuje się „/Rozporządzenie MEN i S z

07 III 2005r./”

 

 16. W rozdziale V § 9 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

5. Działalność Ośrodka może być uzupełniona świadczeniami wolontariuszy. Zasady korzystania ze świadczeń wolontariuszy określają odrębne przepisy./Rozporządzenie MEN i S z 07 III 2005r./”

 

17. W rozdziale V § 10 pkt 3  

wyrazy:

 „/Rozporządzenie MEN z 28 IX 1993r./” zastępuje się wyrazami „/Rozporządzenie MEN i S w sprawie ramowych statutów/”

 

18. W rozdziale VI § 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„ Uczestnikami Ośrodka są dzieci i młodzież szkolna oraz inne osoby za odrębną zgodą Rady Pedagogicznej Ośrodka ”

 

19. W rozdziale VI § 11 ppkt 6.3 skreśla się:

wyrazy:

 „...i obiektu.”

 

20. W rozdziale VI § 11 dodaje się pkt 7:

7. Zasady przebywania uczestników w Ośrodku, na zajęciach i innych formach szkoleniowo - wychowawczych organizowanych przez Ośrodek oraz zasady bezpieczeństwa Uczestników, określa Regulamin MOS Pisz oraz inne regulaminy Ośrodka.

 

21. W rozdziale VI § 11 dodaje się punkty 8-10 w brzmieniu:

 „8. W przypadku naruszenia Praw Dziecka oraz praw Uczestnika Ośrodka, przyjmowanie skarg i wniosków przez Dyrektora Ośrodka odbywa się za pośrednictwem rodziców /prawnych opiekunów/, nauczycieli i innych pracowników Ośrodka lub bezpośrednio od Uczestników Ośrodka.”

„9. Dyrektor Ośrodka rozpatruje skargi i wnioski skierowane w formie pisemnej lub ustnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może powołać 3 osobową komisję.”

„10. Rozpatrywanie skargi wymaga wysłuchania zainteresowanych stron z uwzględnieniem motywów ich postępowania w sposób obiektywny i rzeczowy i obejmuje:

- sprawdzenie stanu faktycznego

-ocenę tego stanu

-wyciągnięcie wniosków i idących za tym decyzji zgodnie z kompetencjami rozpatrującego skargę.”

 

22. W załączniku Nr 2 do Statutu MOS Pisz pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„ Do wykonania zadań samorząd może dokonać wyboru sekcji specjalistycznych.”

 

23. W załączniku Nr 2 pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„ Samorząd Uczestników pracuje w oparciu o roczny plan pracy opracowany przez Zarząd, każdorazowo konsultowany z Dyrektorem Ośrodka.”

 

 


Aneks przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej MOS Pisz( protokół nr 3/2005/2006 punkt 5 z dnia 04.11.2005r. )

 

 

 


Aneks Nr 5 projekt

 

do Statutu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu

 

            Na podstawie Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych / Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami/, Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami/ oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w Sprawie Ramowych Statutów Placówek Publicznych / Dz.U. z 2005r. Nr 52 poz. 466/, w statucie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu wprowadza się następujące zmiany:

 

1. Strona pierwsza- zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

 

Statut Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu opracowany został na podstawie:

- ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty/j.t. Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami/

- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach/j.t Dz.U. z 2005r. Nr 52 poz. 467/

- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005r.w sprawie ramowych statutów placówek publicznych/j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 52 poz. 466/.

 

 

Statut Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu uchwalony decyzją Rady Pedagogicznej z dnia 27.02.1997r.

 

 

2. W spisie treści na stronie 2 skreśla się punkt 8,9,10.

 

 

3. Strona trzecia otrzymuje brzmienie:

Jeśli w statucie mowa o:

 

1. ustawie o systemie oświaty- rozumiemy przez nią ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

/ j.t. Dz.U z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./,

2. ustawie - Karta Nauczyciela- rozumiemy przez nią ustawę z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela

/ j.t. Dz.U. z 2003r. Nr 118 poz. 1112 z późn. zm./,

3. rozporządzeniu MEN i S z 7 III 2005r.- rozumiemy przez nie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 7 marca 2005r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach

/j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 52 poz. 467/,

4. rozporządzeniu MEN i S w sprawie ramowych statutów- rozumiemy przez nie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 7 marca 2005r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych

/j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 52 poz. 466/,

5. rozporządzeniu MEN i S z dnia 31.12.2002r.- rozumiemy przez nie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13.12.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

/j.t. Dz.U. z 2003r. Nr 6 poz. 69 z późn. zm./,

6. ustawie o samorządzie powiatowym - rozumiemy przez nią ustawę z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym

 / j.t. Dz. U. z 2001r.Nr 142 poz. 1592 z późn. zm./,

7. ustawie o finansach publicznych - rozumiemy przez nią ustawę z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych

 / j.t. Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./,

 8. ustawie o rachunkowości - rozumiemy przez nią ustawę z dnia 29 września 1994 o rachunkowości

  / j.t. Dz.U. z 2002r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm./.

 

4.  Rozdział I otrzymuje brzmienie:

„NAZWA OŚRODKA

§ 1

 

  1. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu /zwany dalej Ośrodkiem/ jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego działająca zgodnie z ustawą o systemie oświaty.
  2. Nazwą Ośrodka w pełnym brzmieniu jest:

                   Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu

3.   Siedziba Ośrodka:

                    12-200 Pisz, ul. Turystów 22

4.  Organem prowadzącym Ośrodek jest powiat piski / ustawa o samorządzie powiatowym/

5. Organ prowadzący może nadać Ośrodkowi imię na wniosek Rady Ośrodka”

 

 

 

5. Rozdział II otrzymuje brzmienie:

 

CELE I ZADANIA MIĘDZYSZKOLNEGO

OŚRODKA SPORTOWEGO W PISZU

§ 2

1. Ośrodek realizuje zadania określone w rozporządzeniu i prowadzi działalność w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej powiatu piskiego.

2. Celem działalności Ośrodka jest kształtowanie i rozwijanie uzdolnień i zainteresowań sportowych, zamiłowania do uprawiania turystyki, krajoznawstwa, nawyków czynnego wypoczynku przez dzieci i młodzież /zwanych dalej uczestnikami/

3. Ośrodek zapewnia szerokim kręgom dzieci i młodzieży warunki do czynnego i systematycznego uczestnictwa w różnorodnych formach kultury fizycznej oraz wszechstronnego rozwoju fizycznego i intelektualnego uczestników, stałego podnoszenia poziomu wyszkolenia sportowego uczestników uzdolnionych w tym kierunku, w szczególności:

1) prowadzi szkolenie specjalistyczne w grupach szkoleniowych w zakresie żeglarstwa regatowego, turystycznego i pływania oraz innych sportów wodnych.

2) organizuje inne formy upowszechnienia sportów wodnych, pływania, turystyki wodnej itp.

3) organizuje i uczestniczy w imprezach sportowych, turystycznych, rekreacyjnych wynikających z planów pracy, kalendarzy imprez sportowych i turystycznych.

4) organizuje obozy szkoleniowe i kondycyjne, kursy podnoszące kwalifikacje uczestników i innej młodzieży szkolnej.

5) organizuje działalność kulturalno- oświatową dla uczestników Ośrodka i innej młodzieży.

 

4. W celu zapewnienia wszechstronnej realizacji zadań i celów oraz rozwoju Ośrodek:

1) stale ulepsza i wypracowuje nowe formy i metody pracy z dziećmi i młodzieżą i ich rodzicami.

2) współpracuje ze środowiskiem rodzinnym i szkolnym uczestników, placówkami oświatowymi, organizacjami sportowymi, młodzieżowymi itp.

3) współpracuje z władzami, instytucjami oraz środowiskiem lokalnym.

4) pozyskuje środki finansowe w formie dochodów własnych w oparciu o bazę sprzętową Ośrodka, zgodnie z odrębnymi przepisami.

5. Ośrodek współpracuje ze środowiskiem rodzinnym, szkolnym uczestników oraz środowiskiem lokalnym i innymi podmiotami w realizacji procesów szkoleniowych i wychowawczo- opiekuńczych w różnorodnych formach stałych, okresowych i okazjonalnych:

1) organizowanych i współorganizowanych imprezach sportowych, rekreacyjnych,  turystycznych, żeglarskich i wychowawczych itp. przedsięwzięciach.

2) kontaktów nauczycieli, Organów Ośrodka z rodzicami, wychowawcami i szkołami uczestników oraz środowiskiem sportowym, żeglarskim, lokalnym itp.

3) współpracy organizacyjnej, kadrowej, technicznej w realizacji zadań Ośrodka i podmiotów współpracujących.

4) wymiany informacji, wiadomości, doświadczeń, wiedzy i umiejętności zawodowych, szkoleniowych, wychowawczych itp.

5) współtworzenia i ustalania wspólnych programów, projektów, planów do zadań statutowych lub objętych współpracą z rodzicami, wychowawcami i innymi podmiotami.

6. Rozdział III § 3 otrzyjmuje brzmienie:

 

1. Organami Ośrodka są:

 1) Dyrektor Ośrodka

 2) Rada Pedagogiczna

 3) Samorząd Uczestników

2.Uprawnienia dyrektora Ośrodka określają odrębne przepisy

Dyrektor Ośrodka w szczególności:

1) kieruje bieżącą działalnością Ośrodka oraz reprezentuje go na zewnątrz.

2) sprawuje nadzór pedagogiczny,

3) sprawuje opiekę nad uczestnikami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego,

4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji,

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Ośrodka i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Ośrodka,

6) wykonuje inne zadanie wynikające z przepisów szczególnych,

7) może skreślić z rejestru uczestników Ośrodka w przypadkach określonych w niniejszym Statucie,

8) jest kierownikiem zakładu pracy dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku

Dyrektor Ośrodka decyduje w sprawach:

- zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników,

- przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych,

- występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Ośrodka.

9) w wykonywaniu swoich zadań ściśle współpracuje z pozostałymi  organami Ośrodka.

3. Zakres kompetencji, uprawnień i zasady działania Rady Pedagogicznej określają odrębne przepisy  oraz Regulamin Rady Pedagogicznej Ośrodka, która:

1) w ramach kompetencji stanowiących w szczególności:

- ustala kierunki rozwoju Ośrodka,

- zatwierdza plany organizacyjno – szkoleniowe Ośrodka,

- zatwierdza plany pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Ośrodka,

- ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,

- podejmuje uchwały w sprawie skreślenia uczestników z rejestru Ośrodka.

2) opiniuje w szczególności:

- tygodniowe rozkłady zajęć szkoleniowych Ośrodka,

- propozycje przydziału nauczycielom Ośrodka stałych oraz dodatkowych prac i zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

- projekty planów finansowych Ośrodka,

- wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

3) wykonuje zadania Rady Ośrodka /zgodnie z art. 50 ustawy o systemie oświaty/

4) współpracuje w wykonywaniu swoich zadań z innymi organami Ośrodka.

 

 

4.  Uprawnienia, tryb wyboru oraz zasady działania Samorządu Uczestników szczegółowo określa Regulamin Samorządu Uczestników Ośrodka.

Samorząd Uczestników współdziała w realizacji zadań statutowych Ośrodka z innymi organami Ośrodka poprzez:

- organy uprawnione do reprezentowania Samorządu Uczestników /Zarząd/ oraz opiekuna samorządu uczestników w ramach posiadanych kompetencji,

- uczestnictwo organów reprezentujących oraz uprawnionych przedstawicieli w zebraniach, posiedzeniach innych organów Ośrodka oraz wspólnych zebraniach i spotkaniach organów Ośrodka lub uprawnionych przedstawicieli,

- przedstawiane w formie pisemnej lub innej opinie, wnioski, propozycje, prośby itp. innym organom, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami i kompetencjami,

- informowanie i składanie sprawozdań ze swej działalności innym organom Ośrodka,

- koordynowanie działań samorządu z innymi organami Ośrodka na wszystkich etapach organizowania i realizacji wspólnych przedsięwzięć w Ośrodku.

5.  Organy Ośrodka współdziałają ze sobą w sprawach związanych ze statutową działalnością Ośrodka w sposób zapewniający każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji zgodnie z ich kompetencjami określonymi w Ustawie o systemie Oświaty, Statucie Ośrodka i ich regulaminach.

6. Współdziałanie Organów Ośrodka oraz przepływ informacji i możliwości porozumienia się między nimi, w sprawach planowanych i podejmowanych działań  lub decyzji, gwarantowane jest poprzez:

- możliwość uczestnictwa w zebraniach i posiedzeniach Rady Pedagogicznej przedstawicieli Samorządu Uczestników, zgodnie z ustawą o systemie Oświaty,

- konsultowanie planów pracy i zamierzeń Samorządu Uczestników z Dyrektorem Ośrodka,

- możliwość przedstawiania przez Samorząd Uczestników pisemnych i innych wniosków, opinii, próśb innym Organom Ośrodka.

 7. Sprawy sporne pomiędzy Organami Ośrodka rozstrzygane są na wspólnym posiedzeniu zwołanym przez Dyrektora Ośrodka.

 8.  W celu rozwiązania zaistniałych konfliktów Dyrektor Ośrodka może powołać Komisję składającą się z przedstawicieli stron.

 9.  W przypadku nieosiągnięcia porozumienia lub nierozwiązania sporu, organy szkoły mogą wystąpić do Organu prowadzącego Ośrodek lub sprawującego nadzór pedagogiczny zgodnie z podziałem kompetencji, z wnioskiem o rozwiązanie konfliktu.

 

 

7. W rozdziale IV § 4 w ust. 1 skreśla się wyrazy:

„Rozporządzenie MENiS z 07 III 2005r.”

 

8. W rozdziale IV § 5 w ust. 1 i 2 skreśla się wyrazy:

„Rozporządzenie MENiS z 07 III 2005r.”

 

9. W rozdziale IV § 6 w ust. 1 i 2 skreśla się wyrazy:

„Rozporządzenie MENiS z 07 III 2005r.”

 

10. W rozdziale IV § 8 w ust. 2 skreśla się wyrazy:

„...MOS w Piszu.”

 

11. W rozdziale IV § 8 w ust. 4 skreśla się wyrazy:

„Rozporządzenie MENiS z 07 III 2005r.”

 

12. W rozdziale V § 9 w ust. 1

wyrazy:

„...odrębnych przepisach” zastępuje się wyrazami „...ustawie - Karta Nauczyciela”

 

13. W rozdziale V § 9 w ust. 2 skreśla się wyrazy:

„ Rozporządzenie MENiS z 07 III 2005r.”

 

14. W rozdziale V § 9 w ust. 5 skreśla się wyrazy:

„ Rozporządzenie MENiS z 07 III 2005r.”

 

15. W rozdziale V § 10 w ust. 3 skreśla się wyrazy:

„ Rozporządzenie MENiS w sprawach ramowych statutów”

 

16. W rozdziale VI § 11 ust. 4 otrzyjmuje brzmienie:

4. Uczestnicy Ośrodka dzielą się na:

1) uczestników stałych – biorących systematyczny udział w grupie szkoleniowej, których obecność podlega kontroli w dzienniku zajęć prowadzonym przez nauczyciela. Nieobecność na zajęciach usprawiedliwiają rodzice lub choroba uczestnika. Stałej kontroli podlega również stan zdrowia uczestnika,

2) uczestników okresowych – osób, które uczestniczą w różnego rodzaju przedsięwzięciach szkoleniowo – wychowawczych realizowanych przez Ośrodek i korzystają z urządzeń i bazy sprzętowej Ośrodka w czasie ich trwania, na zasadach obowiązujących uczestników stałych oraz obowiązujących odpowiednio przepisów,

3) uczestników okazjonalnych – osób, które korzystają w sposób doraźny z bazy sprzętowej Ośrodka, lub uczestniczą w imprezach organizowanych przez Ośrodek /głównie w imprezach masowych/.

 

 

 

 17. W rozdziale VI § 11 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

5. Uczestnicy Ośrodka mają prawo:

1) brać czynny udział w zebraniach samorządu Ośrodka – wybierać i być wybieranymi do organów Samorządu Ośrodka, oraz stawiać wnioski,

2) brać udział w zajęciach poszczególnych grup szkoleniowych zorganizowanych w Ośrodku, imprezach masowych i okazjonalnych,

3) korzystać ze sprzętu będącego w dyspozycji Ośrodka,

4) brać udział w formach okresowych, np. obozach szkoleniowych i kondycyjnych, imprezach turystycznych organizowanych przez Ośrodek itp.

 

 18. W rozdziale VI § 11 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

6. Uczestnicy Ośrodka mają obowiązek:

1) przestrzegać postanowień Regulaminu MOS Pisz oraz innych obowiązujących w Ośrodku regulaminów,

2) stale podnosić swoje kwalifikacje,

3) otaczać należytą opieką obiekty i dbać o poszanowanie sprzętu stanowiącego własność Ośrodka, brać czynny udział w konserwacji sprzętu,

4) przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas zajęć prowadzonych w Ośrodku – zgodnie z regulaminami obowiązującymi w Ośrodku,

5) godnie reprezentować barwy Ośrodka.

 

19. W rozdziale VI § 11 ust.7

wyrazy:

„...Regulamin MOS Pisz oraz inne regulaminy Ośrodka.” zastępuję się wyrazami „...określają obowiązujące w Ośrodku regulaminy.”

 

20. W rozdziale VI § 12 otrzyjmuje brzmienie:

1.Uczestnicy Ośrodka za aktywny udział w życiu sportowym, wybitne osiągnięcia mogą być wyróżnieni:

1) pochwałą z powiadomieniem szkoły i rodziców,

2) dyplomem uznania z powiadomieniem szkoły i rodziców,

3) nagrodą rzeczową lub pieniężną.

2.Uczestnicy Ośrodka nieprzestrzegający postanowień regulaminów obowiązujących w Ośrodku mogą być ukarani:

1) upomnieniem,

2) naganą z powiadomieniem szkoły i rodziców,

3) zawieszeniem w prawach uczestnika na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy,

4) utratą członkostwa Ośrodka.

3. Utrata członkostwa uczestnika Ośrodka następuje przez:

1) wystąpienie z MOS zgłoszonego do dyrektora Ośrodka,

2) skreślenie z listy uczestników na skutek braku usprawiedliwień długotrwałej nieobecności na zajęciach /ponad miesiąc/,

3) wykluczenie decyzją Rady Pedagogicznej na skutek stwierdzenia niesportowego lub nieetycznego zachowania się oraz rażącego nieposzanowania sprzętu oraz urządzeń Ośrodka,

4) wykluczenie z Ośrodka, z innych ważnych przyczyn, podjęte decyzją Rady Pedagogicznej.

 

21. W rozdziale VI § 13 w ust. 1

wyrazy:

„.../§ 12 pkt. 2.3 i 2.4/” zastępuje się wyrazami „§ 12 ust. 2 pkt. 3 i 4”

 

22. W rozdziale VI § 13 w ust. 2

wyrazy:

„... z § 12 pkt. 2.1 i 2.2 oraz § 13 pkt. 1/” zastępuje się wyrazami „§ 12 ust. 2 pkt. 1 i 2 oraz § 13 ust. 1”

 

23. W rozdziale VII § 14 ust.2 otrzymuje brzmienie:

 

2. Zgodnie z zasadami ceremoniału żeglarskiego odbywają się w Ośrodku:

1) uroczystości związane z obchodami świąt państwowych i oświatowych.

2) najważniejsze przedsięwzięcia i imprezy żeglarskie i sportowe organizowane przez Ośrodek.

 

24. W rozdziale VII § 16 skreśla się wyrazy:

„ / Ustawa o finansach publicznych/”

 

25. W rozdziale VII § 17 skreśla się wyrazy:

„ /Ustawa o rachunkowości/”

 

 


Aneks nr 5 przyjęty i zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej MOS Pisz z dnia 13.06.2006r. ( protokół nr 10/2005/2006 pkt. 1) stanowi załącznik do uchwały.

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 19 gru 2006 12:19
Data opublikowania: czwartek, 10 lip 2003 14:48
Data edycji: wtorek, 20 kwi 2004 12:16
Opublikował(a): Maciej Chlewicki
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 7712 razy
Ilość edycji: 1