BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty Piskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji- zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

Inwestycja drogowa w Gminie Biała Piska

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Pisz, 29 czerwca 2020 r.

Znak sprawy:

WZB.6740.I.1.2020

 

Obwieszczenie Starosty Piskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji- zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

 

 

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.- o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U z 2018 r., poz. 1474) oraz art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu z dnia 18 czerwca 2020 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie (rozbudowie) drogi powiatowej nr 1670N Pisz- Rybitwy- DK Nr 58 (Kaliszki) od km 12+207 do km 13+428,60 odcinek Giętkie- do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1672 N, klasa drogi Z. Granice lokalizacji obejmują następujące nieruchomości: 48/1, 100, 7/2, 16, 15, 17, 18, 27/5, 28, 27/4, 48/2, 101, 120/2, 96/2, 96/1, 97/2, 99, 49/11, 52, 60, 62, 64, 166, 167, 74, 72, 88/2, 89, 91, 93/1, 93/2, 95, 94/1, 94/2 obręb geod. 0008 Giętkie oraz działki nr 199/1, 199/2, 249, 32, 35 obręb geod. 0031 Orłowo, gm. Biała Piska.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzający projekt budowlany. Nieruchomości powstałe w wyniku podziału, dz. nr 48/1, 100, 7/3, 15/1, 16/1, 17/1, 18/1, 27/8, 27/6, 28/1, 48/3, 49/12, 52/1, 60/1, 62/1, 64/1, 72/1, 74/1, 88/5, 89/1, 91/1, 93/3, 93/5, 94/3, 94/5, 95/1, 96/3, 96/5, 97/6, 99/1, 99/3, 101/1, 120/3, 166/1, 167/1 obręb geod. 0008 Giętkie oraz dz. nr 199/1, 199/2, 249, 32/1, 35/1 obręb geod. 0031 Orłowo, gm. Biała Piska.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości (zgodnie z art. 49 ustawy KPA).

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, które dostępne są w Starostwie Powiatowym w Piszu, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa przy ul. Warszawskiej 1 pokój 16 oraz składać uwagi i zastrzeżenia w ww. sprawie.

z upoważnienia Starosty

     Naczelnik Wydziału

                                       Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa

mgr inż. Beata Dębińska

 

 

Data powstania: poniedziałek, 29 cze 2020 09:42
Data opublikowania: poniedziałek, 29 cze 2020 10:12
Data przejścia do archiwum: piątek, 31 lip 2020 10:42
Opublikował(a): Paula Siwik
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 67 razy