BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY W POWIATOWYM ZESPOLE EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYM SZKÓŁ I PLACÓWEK W PISZU

Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno –Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze pracy w Powiatowym Zespole Ekonomiczno –Administracyjnym Szkół i Placówek w Piszu

Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno –Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze pracy - inspektor ds. księgowości budżetowej w Powiatowym Zespole Ekonomiczno –Administracyjnym Szkół i Placówek w Piszu

Określenie zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy:

 1. Terminowe i prawidłowe prowadzenie księgowości budżetowej oraz ewidencji pozabilansowej jednostek budżetowych,
 2. Sporządzanie wymaganej sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz sprawozdawczości w zakresie operacji finansowych,
 3. Terminowe i prawidłowe dokonywanie rozliczeń dochodów budżetowych oraz sporządzanie przelewów bankowych związanych z terminowym odprowadzeniem dochodów budżetowych,
 4. Terminowe ściąganie należności budżetowych oraz dochodzenie roszczeń spornych i spłaty zobowiązań,
 5. Sporządzanie sprawozdawczości statystycznej w zakresie księgowości,
 6. Dokonywanie okresowej weryfikacji stanów księgowych z dokumentacją księgową aktywów
  i pasywów nieobjętych inwentaryzacją poprzez spis z natury w jednostkach budżetowych,
 7. Dokonywanie kontroli w zakresie gospodarki finansowej i materiałowej jednostek budżetowych,
 8. Bieżąca analiza prawidłowego wykorzystania środków budżetowych będących w dyspozycji jednostki budżetowej
 9. Uzgadnianie kont w zakresie ewidencji kosztów i rozrachunków
 10. Przygotowywanie dokumentów księgowych do archiwum
 11. Sporządzanie przelewów związanych z terminową opłatą zobowiązań finansowych jednostek budżetowych
 12. Wprowadzanie danych do ewidencji dla podatku VAT w programie Rozrachunki DDI.

Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. spełnianie jednego z poniższych warunków:
  1. ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej rocznej praktyki w księgowości,
  2. ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
 5. nieposzlakowana opinia.

 Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość przepisów:
  1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2016r. poz. 1870 ze zm.),
  2. ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016r. Poz. 1047),
  3. ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 168 z późn. zm.),
  4. ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. Dz.U. 2019 poz. 511),
  5. ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1282),
  6. przepisów wykonawczych do w/w ustaw,
 2. doświadczenie w obsłudze elektronicznych programów do obsługi finansowej, minimum 1 rok,
 3. doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych, minimum 1 rok.

Warunki pracy na danym stanowisku:

 1. praca w pomieszczeniach biurowych, usytuowanych na I piętrze-dojście po schodach, brak windy;
 2. godziny pracy od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 do 15.15;
 3. praca wymaga przeciętnej sprawności manualnej i ogólnej;
 4. narzędzia pracy: telefon, fax, urządzenia wielofunkcyjne, komputer wyposażony w pakiet biurowy;
 5. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

Wysokość proponowanego wynagrodzenia – zgodnie z Regulaminem wynagradzania obowiązującym w Powiatowym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół i Placówek
w Piszu (Zarządzenie nr 1/2011 Dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Placówek w Pisz w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Powiatowym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół i Placówek
w Piszu z dnia 01 września 2011r.).

Informuję, że w miesiącu styczeń 2020r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Placówek w Piszu w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie osiągał 6 % ogółu zatrudnionych.

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy (według załączonego wzoru),
 4. kserokopia dokumentu potwierdzającego uzyskany poziom wykształcenia,
 5. kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc zatrudnienia potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe lub zaświadczenia potwierdzające wymagany staż, ewentualnie też kserokopie zakresów czynności, gdy z nazwy stanowiska pracy zawartego w świadectwie pracy nie wynika, aby kandydat legitymował się wymaganym doświadczeniem zawodowym,
 6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
 7. oświadczenie o niekaralności, pełni praw publicznych, pełnej zdolności do czynności prawnych, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (według załączonych wzorów);
 8. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza korzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
  o pracownikach samorządowych,
 9. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego (według załączonego wzoru),
 10. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)-strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
 1. dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  1. Certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
  2. dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim;
  3. świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
  4. świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie przyjmowane będą tylko w formie pisemnej.  Nie ma możliwości składania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną,
z wyjątkiem oświadczeń woli w postaci elektronicznej opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą (liczy się data wpływu do jednostki) bądź złożyć w sekretariacie Powiatowego Zespołu Ekonomiczno –Administracyjnego Szkół i Placówek
w Piszu, przy ulicy Warszawskiej 1, pok. Nr 31, w terminie do dnia  21 lutego 2020r.  do godz. 15:15
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 10 lutego 2020r. w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko inspektora w Powiatowym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Placówek w Piszu”.

Kandydaci spełniający wymogi formalne (w części dot. wymagań niezbędnych) o przejściu do dalszego etapu naboru, tj.  rozmowy kwalifikacyjnej (ewentualnie również pisemnego testu) wraz ze wskazaniem terminu i miejsca zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie przez Sekretarza komisji rekrutacyjnej.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną upublicznione niezwłocznie po zakończeniu procedury naboru na tablicy informacyjnej Powiatowego Zespołu Ekonomiczno –Administracyjnego Szkół
i Placówek w Piszu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Kontakt w sprawie rekrutacji: Anna Stachelek, tel. 87 425-47-54

Uwaga

Przed podjęciem zatrudnienia w Powiatowym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Placówek w Piszu wybrany kandydat ma obowiązek przedłożyć aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13.1-2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję Panią/Pana, że:
- administratorem danych jest Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1, tel. 87 425-47-50, mail: zeas@powiat.pisz.pl
- dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ciążącego na administratorze obowiązku prawnego w związku z art. 221 §1, §2 i §4 Kodeksu pracy, z wyjątkiem danych podanych w pkt 8, które będą przetwarzane na podstawie zgody w związku z art. 221a,1b Kodeksu pracy;
- podanie danych osobowych jest niezbędne do ubiegania się o zatrudnienie, a konsekwencją ich niepodania jest odrzucenie kandydatury; nie podanie danych w pkt. 8 nie rodzi żadnych konsekwencji;
- odbiorcami danych mogą być firmy dostarczające systemy informatyczne i kancelarie prawne, a także użytkownicy Internetu w zakresie informacji o postępowaniu rekrutacyjnym, w związku z art. 13 ust. 4 oraz art. 15 ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych;
- dane będą przechowywane przez okres dwóch lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym złożono dokument;
- przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – w zakresie jaki zgoda została wyrażona;
- przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub naruszało RODO;
- w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji powyższych praw można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: korzuch@infoic.pl

Data powstania: poniedziałek, 10 lut 2020 10:51
Data opublikowania: poniedziałek, 10 lut 2020 11:00
Data przejścia do archiwum: czwartek, 26 mar 2020 11:46
Opublikował(a): Katarzyna Zdaniewicz-Siwik
Zaakceptował(a): Katarzyna Zdaniewicz-Siwik
Artykuł był czytany: 511 razy