BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

na zakup komputerów, części, akcesorii i wyrobów do komputerów
Nowa strona 1

Pisz, 29.08.2005r

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W PISZU OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI PONIŻEJ 60 000 EURO na zakup komputerów, części, akcesorii i wyrobów do komputerów

 

Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Piszu, ul. Zagłoby 2, 12-200 Pisz, tel. (087)425-12-95 do 96,godziny urzędowania 8.00 – 15.00, mail: olpi@praca.gov.pl

1.      Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście (nieodpłatnie) w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu ul. Zagłoby 2 pok. nr 16 lub na pisemny wniosek specyfikacja zostanie przesłana pocztą.

2.      Przedmiotem zamówienia jest zakup komputerów, części, akcesorii i wyrobów do komputerów - kod wg słownika CPV – 30200000-1

3.      Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

4.      Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające.

5.      Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami :

 Rafał Saniewski, Rafał Wierzbicki Powiatowy Urząd Pracy w Piszu , tel. (087) 425-12-95 do 96 wew. 120.

6.      Termin wykonania zamówienia: do 21 dni od podpisania umowy

7.      W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24, ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29.01.2004r. (Dz.U., poz. 177 z 2004r.), którzy spełniają wymogi art. 22, ust. 1 tejże ustawy oraz warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8.      Kryterium wyboru oferty :

A.     Cena – 100 punktów

Suma punktów 100. Zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

9.      Ofertę należy składać w siedzibie zamawiającego-Pisz, ul. Zagłoby 2 pok. 14 (sekretariat) lub przesłać pocztą do dnia 15 września 2005r. do godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w pok. nr 21 w dniu 15 września 2005r. o godz. 12.30.

10.  Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Data powstania: wtorek, 30 sie 2005 12:17
Data opublikowania: wtorek, 30 sie 2005 12:19
Data przejścia do archiwum: środa, 21 wrz 2005 14:41
Opublikował(a): Rafał Wierzbicki
Zaakceptował(a): Rafał Wierzbicki
Artykuł był czytany: 1645 razy