BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie znak: GN.6840.2.2.2019 o przetargu ustnym, nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży, położone w mieście Biała Piska przy ul. Sikorskiego, z przeznaczeniem pod zabudowę garażową. Forma sprzedaży - przetarg ustny nieograniczony.

ZARZĄD POWIATU

W PISZU

Pisz, dnia 13.08.2019 r.

 

Ogłoszenie GN.6840.2.2.2019

 

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), §3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza pierwszy przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piskiego, wymienionych poniżej,

 

- położenie nieruchomości – miasto Biała Piska, ul. Sikorskiego

- numery ksiąg wieczystych  – OL1P/00025628/3, OL1P/00037994/1

Lp.

Numer działki

Powierzchnia w ha

Wysokość udziałów w poszczególnych działkach   

Opis nieruchomości

Cena:
- działki,
- udziału w działce wspólnej w zł

Razem cena wywoławcza
w zł

Wadium  w zł

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

273/37
273/75

0,0018

0,1910

1/1

18/885

- działka pod budowę garażu – RIVa – grunty orne

- działka do wspólnego użytkowania – RIVa – grunty orne

2079,00

1387,00

3466,00

346,00

2.

273/40
273/75

0,0018

0,1910

1/1

18/885

- działka pod budowę garażu – RIVa – grunty orne

- działka do wspólnego użytkowania – RIVa – grunty orne

2079,00

1387,00

3466,00

347,00

3.

273/43
273/75

0,0018

0,1910

1/1

18/885

-działka do wspólnego użytkowania – RIVa – grunty orne

-działka do wspólnego użytkowania – RIVa – grunty orne

2079,00

1387,00

3466,00

348,00

4.

273/44
273/75

0,0018

0,1910

1/1

18/885

- działka pod budowę garażu – RIVa – grunty orne

- działka do wspólnego użytkowania – RIVa – grunty orne

2079,00

1387,00

3466,00

349,00

5.

273/45
273/75

0,0018

0,1910

1/1

18/885

- działka do wspólnego użytkowania – RIVa – grunty orne

- działka do wspólnego użytkowania – RIVa – grunty orne

2079,00

1387,00

3466,00

350,00

6.

273/46
273/75

0,0018

0,1910

1/1

18/885

- działka pod budowę garażu – RIVa – grunty orne

- działka do wspólnego użytkowania – RIVa – grunty orne

2079,00

1387,00

3466,00

351,00

7.

273/47
273/75

0,0018

0,1910

1/1

18/885

- działka do wspólnego użytkowania – RIVa – grunty orne

- działka do wspólnego użytkowania – RIVa – grunty orne

2079,00

1387,00

3466,00

352,00

8.

273/62
273/75

0,0018

0,1910

1/1

18/885

- działka do wspólnego użytkowania – RIVa – grunty orne

- działka do wspólnego użytkowania – RIVa – grunty orne

2079,00

1387,00

3466,00

353,00

 

 1. Nieruchomości wymienione w niniejszym ogłoszeniu stanowią własność Powiatu Piskiego i zgodnie z uchwałą Nr XXV/154/08 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 grudnia 2008 r. zostały przeznaczone do sprzedaży.
 2. Forma przetargu ustnego nieograniczonego została przyjęta na podstawie z Uchwały Nr 46/28/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia formy sprzedaży i zatwierdzenia cen nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piskiego, położonych w mieście Biała Piska przy ul. Sikorskiego.
 3. Przetarg odbędzie się w dniu 18.09.2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Warszawskiej 1 w sali nr 50 (sala konferencyjna - II piętro). Przetarg rozpocznie się o godzinie 1000 i będzie prowadzony sukcesywnie według kolejności wykazanych nieruchomości w niniejszym ogłoszeniu.
 4. Osoby przystępujące do przetargu winne wpłacić wadium w gotówce/przelewem, w podanej kwocie, w terminie do dnia 13.09.2019 r. (włącznie) wraz z podaniem oznaczenia nieruchomości (nr działki/ek), na którą/e wadium/a zostało/ły wpłacone, na konto Starostwa Powiatowego w Piszu: Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy O/Pisz Nr 42 9364 0000 2002 0840 0015 0002.
 5. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 6. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.
 7. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wniesienia wadium.
 8. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego sporządzonego
  w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
 9. Wadium przepada na rzecz Powiatu Piskiego w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży (aktu notarialnego) w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły.
 10. Wymienione w niniejszym wykazie nieruchomości są wolne od obciążeń.
 11. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem są przedmiotowe nieruchomości.
 12. Zbywane nieruchomości są położone na obszarze, który nie jest objęty aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 13. Na wymienione w niniejszym wykazie działki nie zostały wydane żadne decyzje o ustaleniu warunków zabudowy.
 14. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 w zw. art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) nieruchomości z wykazu są zwolnione od podatku od towarów i usług VAT.
 15. Starosta Piski postanowieniem znak: WZB.6744.1.49.2019 z dnia 23.05.2019 r. na podstawie upoważnienia Ministra Inwestycji i Rozwoju udzielił zgody na odstępstwo od przepisów §104 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i projektowane budowy zespołów budynków garażowych w zabudowie szeregowej, które będą lokalizowane  in. na nieruchomościach objętych niniejszym wykazem.
 16. Na żądanie nabywcy może zostać przeprowadzone okazanie granic nieruchomości.
  Koszt postępowania ponosi nabywca.
 17. Cenę sprzedaży nieruchomości ustaloną w przetargu należy wnieść nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności na konto Starostwa Powiatowego w Piszu nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005 Warmińsko – Mazurski Bank Spółdzielczy O/Pisz.

 

 

                                                                                                                                                                                                  WICESTAROSTA

                                                                                                                                                                                             mgr inż. Marek Wysocki

 

                                                                                                                                                                                                CZŁONEK ZARZĄDU

                                                                                                                                                                                                dr Waldemar Brenda

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 13 sie 2019 12:12
Data opublikowania: środa, 14 sie 2019 07:35
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 wrz 2019 09:45
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a): Tomasz Borucki
Artykuł był czytany: 288 razy