BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

infromacja

sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Sprawozdanie fianansowe Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu za 2018 rok zostało opuiblikowane na stronie Starostwa Powiatowego w Piszu - tablica ogłoszeń