BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

DANE TELEADRESOWE

Nowa strona 1
WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA, RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO , OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W PISZU
 
WYDZIAŁEM KIERUJE NACZELNIK WYDZIAŁU MGR INŻ. SYLWIA PIOTROWSKA
 
TEL. 425-46-80 pokój nr 21
Data powstania: poniedziałek, 25 sie 2003 15:18
Data opublikowania: poniedziałek, 25 sie 2003 15:27
Opublikował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Zaakceptował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Artykuł był czytany: 10672 razy

KOMPETENCJE WYDZIAŁU ROLNICTWA, LEŚNICTWA ...

Nowa strona 1

1. opracowuje powiatowe programy ochrony środowiska oraz raporty z ich wykonania,

2. opracowuje powiatowe plany gospodarki odpadami i sprawozdania z ich realizacji,

3. opiniuje gminne programy ochrony środowiska i plany gospodarki odpadami,

4. opiniowanie i uzgadnianie w procedurze ocen oddziaływania na środowisko

5. prowadzi publicznie dostępne wykazy dokumentów o środowisku i jego ochronie oraz o wydanych decyzjach w tym zakresie,

6. opiniuje programy wojewódzkie w zakresie ochrony środowiska i rolnictwa,

7. opiniuje plany rekultywacji gruntów,

8. przygotowuje projekty uchwały Rady Powiatu zakazujące używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących i pływających nieżeglownych, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia odpowiednich warunków przyrodniczych, ochrony środowiska naturalnego i akustycznych,

9. wydaje decyzje nakładające obowiązek prowadzenia pomiarów emisji dla instalacji z których emisja nie wymaga pozwoleń,

10. udziela, cofa i ogranicza pozwolenia:

a. zintegrowane,

b. na wprowadzania pyłów i gazów do powietrza,

c. wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód i ziemi i na pobór wód podziemnych,

d. na wytwarzanie odpadów,

e. na emitowanie hałasu w środowisku

f. wodnoprawne na pobór wód powierzchniowych,

11. przyjmuje zgłoszenia instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia,

12. nakłada obowiązek:

a. prowadzenia pomiarów poziomu substancji lub energii w środowisku

b. przeglądu ekologicznego,

c. ograniczenia oddziaływania na środowisko,

d. przywrócenia środowiska do stanu właściwego,

13. występuje w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciwko przepisom o ochronie środowiska,

14. występuje do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony środowiska o podjęcie określonych działań,

15. gospodaruje powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

16. ustala linie brzegu na wodach nieżeglownych,

17. ustanawia strefy ochrony bezpośredniej ujęć wody na wniosek strony,

18. ustala i dokonuje podziału kosztów związanych z :

a. regulacją koryt cieków naturalnych,

b. utrzymaniem tworzących brzegi budowli murów nie będących urządzeniami wodnymi,

c. udziałem zakładów w kosztach utrzymania wód i urządzeń, do których wprowadzają ścieki,

19. wydaje pozwolenia wodnoprawne oraz kontroluje ich realizację,

20. przyznaje odszkodowania dla właściciela gruntu zajętego przez wodę stanowiącą własność Skarbu Państwa,

21. wyznacza strefy ochronne źródeł,

22. wydaje pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych,

23. przekazuje dane do tworzenia katastru wodnego,

24. sprawuje kontrolę nad właściwym wykonaniem urządzeń melioracji wodnych podstawowych ,nad przestrzeganiem warunków obowiązujących w strefach ochronnych, oddziaływaniem mostów, przepustów i innych obiektów budowlanych na gospodarkę  wodną na wodach nieżeglownych,

25. wyznacza miejsca wydobywania żwiru, piasku i innych materiałów w granicach powszechnego korzystania z wód,

26. egzekwuje obowiązek utrzymania w stałej sprawności urządzeń melioracji szczegółowych,

27. wydaje decyzje o utworzeniu spółek wodnych, zatwierdza ich statuty, zatwierdza uchwały o rozwiązaniu spółek wodnych,

28. rejestruje sprzęt pływający i wydaje karty wędkarskie,

29. wydaje zezwolenia na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości wody płynącej,

30. wydaje decyzje na ustawienie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie,

31. wstrzymuje działalności powodujące wytworzenia odpadów z naruszeniem prawa,

32. wydaje i cofa zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania i transportu odpadów,

33. prowadzi rejestr posiadaczy odpadów, którzy są zwolnieni z uzyskania zezwoleń,

34. zatwierdza instrukcje składowisk odpadami,

35. wydaje zgodę na zamkniecie składowiska odpadów lub jego części,

36. wydaje zezwolenia na składowanie odpadów niebezpiecznych w wydzielonych częściach składowisk,

37. przyjmuje informacje o odpadach,

38. zatwierdza programy gospodarki odpadami,

39. udziela koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych jeżeli:

a. obszar zamierzonej działalności nie przekroczy powierzchni 2 ha.

b. Wydobywanie kopaliny w roku kalendarzowym nie przekroczy 20.000 m

c. Działalność będzie prowadzona bez użycia materiałów wybuchowych

40. wymierza opłaty eksploatacyjne za wydobyta kopalinę lub prowadzenia działalności bez wymaganej koncesji lub z rażącym naruszeniem jej warunków,

41. zatwierdza projekty i dokumentacje hydrogeologicznych:

a. na ustalanie zasobów ujęć wód powierzchniowych w tym źródeł naturalnych jeżeli przewidywane w projekcie lub udokumentowane zasoby nie przekraczają 50 m/h,

b. na określenie warunków hydrogeologicznych w związku z magazynowaniem i składowaniem na powierzchni substancji i odpadów,

42. cofa koncesje na wydobywanie kopalin lub stwierdza jej wygaśnięcie,

43. odbiera zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonywania prac geologicznych,

44. realizuje inne kompetencje nie ujęte a wynikające z Prawa Geologicznego i Górniczego,

45. sprawuje nadzór nad gospodarka leśna w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,

46. zmienia charakter użytkowania gruntów z leśnego na rolny do 10 ha.

47. prowadzi  sprawy dotyczące gospodarowania środkami funduszu leśnego przeznaczonego na zalesienie gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,

48. ustala roczny limit zalesień,

49. wydaje decyzje o przeznaczeniu gruntów do zalesienia, o prowadzeniu upraw leśnych,

50. wydaje zezwolenia na posiadanie ich i utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców,

51. wydzierżawia polne obwody łowieckie,

52. wydaje decyzje o odłowie lub o odstrzale redukcyjnym zwierzyny,

53. nalicza i rozlicza otrzymany czynsz dzierżawny z obwodów łowieckich polnych,

54. prowadzi rejestr pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo – krajobrazowych,

55. wyraża zgodę na zmianę przeznaczenia terenu, na którym znajduje się starodrzew we współpracy z leśnikami,

56. opracowuje i bieżąco aktualizuje diagnozy sytuacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich powiatu piskiego,

57. wspiera inicjatywy zmierzające do restrukturyzacji sektora rolnego oraz poprawy życia i pracy mieszkańców wsi,

58. wypracowuje cele strategiczne rozwoju obszarów wiejskich,

59. wykonuje inne zadania przewidziane szczególnymi przepisami prawa,

60. współpracuje z organizacjami ekologicznymi na terenie powiatu,

61. współpracuje z instytucjami działającymi w otoczeniu rolnictwa na terenie powiatu piskiego.

Data powstania: poniedziałek, 25 sie 2003 15:24
Data opublikowania: poniedziałek, 25 sie 2003 15:28
Opublikował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Zaakceptował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Artykuł był czytany: 10686 razy

PRACOWNICY WYDZIAŁU

Stanowisko Zakres załatwianych spraw Imię i nazwisko Piętro , nr pokoju Telefon
Naczelnik wydziału
 • ochrona  środowiska
 • powiatowy fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

mgr inż.

Sylwia Piotrowska

I piętro pok. 21

425-46-80

inspektor
 • gospodarka odpadami
 • ochrona powietrza
 • akustyka
 • ochrona środowiska
 • melioracje wodne: Gm. Biała Piska, gm. Pisz
 • opisywanie i uzgadnianie w procedurze ocen oddziaływania na środowisko

mgr inż.

Ilona Cieloszczyk-Kołakowska

I piętro pok. 18

425-46-81

inspektor
 • gospodarka wodna
 • urządzenia wodne
 • pobór wód powierzchniowych
 • ustalanie linii brzegu
 • uzgadnianie decyzji dla inwestycji celu publicznego

inż.

Bożena Ziółkowska

I piętro pok. 19

425-46-82

inspektor
 • gospodarka ściekowa
 • karty wędkarskie
 • rejestracja łodzi docelów rybackich
 • gospodarka rybacka
 • ujęcia podziemne wody
 • geologia
 • zezwolenia na wycinkę drzew z terenów gminnych

mgr inż.

Małgorzata Połomska

I piętro pok. 19

425-46-82

podinspektor
 • zalesienia gruntów
 • gospodarka leśna
 • łowiectwo
 • melioracje wodne: gm. Orzysz, gm. Ruciane-Nida
 • zmiana lasu na użytek rolny 

Krzysztof Banach

I piętro pok. 18

425-46-81

Data powstania: poniedziałek, 25 sie 2003 12:45
Data opublikowania: poniedziałek, 25 sie 2003 15:10
Opublikował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Zaakceptował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Artykuł był czytany: 10913 razy