BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa
ul. Warszawska 1 pok. 15
12-200 Pisz

Wymagane dokumenty

1. Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.(druki w zakładce Karty usług strona www.powiat.pisz.pl)
2. Załączniki:

- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk B-3),
- plan sytuacyjny sporządzony na odbitce z mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 w razie braku na kopii mapy ewidencyjnej,
- projekt zagospodarowania wraz z opisem technicznym instalacji wykonany przez projektanta z uprawnieniami budowlanymi -dotyczy przyłączy do budynków (w przypadku instalacji gazowej projekt należy uzgodnić z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych),
- w zależności od potrzeb - odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami,
- upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora o ile upoważnienie zostało udzielone.

Gdzie odebrać formularze:

Starostwo Powiatowe
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa
ul. Warszawska 1 pok. 15
12-200 Pisz

Opłaty:

Opłaty skarbowe:
- złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu, kopii - 17zł ( z chwilą złożenia dokumentu)
- w przypadku wydania zaświadczenia 17zł (z chwilą złożenia wniosku)
Zwolnione z opłat zaświadczenia w sprawach mieszkaniowych, budynków przeznaczonych na cele naukowe, kulturalne i socjalne
Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Piszu lub na konto urzędu - Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy O/Pisz nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Brak odpowiedzi w terminie 21 dni oznacza przyjęcie zgłoszenia.
Nałożenie obowiązku uzupełnienia zgłoszenia przerywa bieg terminu 21 dni.

Tryb odwoławczy:

Znajduje zastosowanie jedynie w razie sprzeciwu Starosty Piskiego wyrażone w formie decyzji. Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Starosty Piskiego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Piskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Zgodne z art. 127a kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się praw do odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się praw do odwołania przez ostatnią ze stron, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Inne wskazówki, uwagi:

Zgłoszenie robót budowlanych należy dokonać przed zamierzonym terminem ich rozpoczęcia. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia Starosta Piski nie wniesie sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z późn. zmianami).
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (j. t. Dz. U. z 2018r., poz. 1935 z późn. zmianami)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j. t. Dz. U. 2015 r., poz. 1422 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 1044 z późn. zmianami)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)

Opracował

Beata Dębińska

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Beata Dębińska

Zatwierdził

Beata Dębińska

Data sporządzenia

piątek, 8 lut 2019 09:11

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 20 paź 2003 12:57
Data dodania: piątek, 8 lut 2019 09:11
Data upublicznienia: poniedziałek, 20 paź 2003 12:57
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Artykuł był czytany: 5449 razy
Ilość edycji: 10